Spek­takl u Pu­li

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Na­kon ras­pro­da­nih kon­ce­ra­ta u Ljub­lja­ni na ko­ji­ma su pri­re­di­li pra­vi spek­takl, slav­ni du­et 2CELLOS i Za­gre­bač­ka fil­har­mo­ni­ja ras­pro­da­li su i kon­cert go­di­ne u pul­skoj Are­ni, ko­ji će se odr­ža­ti 2. sr­p­nja. Kon­cert, na ko­ji su do­la­zak naj­a­vi­le i mno­ge poz­na­te oso­be i ko­ji je dio nji­ho­ve europ­ske tur­ne­je “Sco­re”, odr­žat će se pet go­di­na na­kon pr­vog nas­tu­pa na is­to­me mjes­tu. Ras­pro­da­nim ulaz­ni­ca­ma duo je još je­dan­put po­t­vr­dio sta­tus svjet­skih zvi­jez­da i kva­li­tet­nih glaz­be­ni­ka. U pr­vom di­je­lu kla­sič­nog re­per­to­ara, kao i slav­nih film­skih dje­la s no­vog al­bu­ma, 2CELLOS će sa Za­gre­bač­kim fil­har­mo­nij­skim or­kes­trom, pi­ro­teh­ni­kom i bo­ga­tom pro­duk­ci­jom stvo­ri­ti ča­rob­nu at­mo­sfe­ru, dok će dru­gi dio nas­ta­vi­ti rock i pop sklad­ba­ma. 2CELLOS otvo­ri­li su ljet­ni dio europ­ske tur­ne­je ras­pro­da­nim kon­cer­tom u Bar­ce­lo­ni, na­kon ko­jeg sli­je­de če­ti­ri kon­cer­ta u Ita­li­ji pri­je du­go­oče­ki­va­nog kon­cer­ta u Pu­li, ko­ji je ujed­no i je­di­ni kon­cert ove go­di­ne u Hr­vat­skoj. “Ko­li­ko smo stras­tve­ni oko glaz­be, s to­li­kom straš­ću gle­da­mo i na fil­mo­ve. Za­to će ovaj al­bum bi­ti naj­bo­lji do sa­da, a kon­cert u Pu­li pra­vi spek­takl”, naj­a­vio je ne­dav­no Lu­ka Šu­lić, ko­ji sa za­ruč­ni­com Ta­ma­rom Za­go­ran­ski če­ka pr­vo di­je­te. Par se za­ru­čio pot­kraj 2016. go­di­ne na No­vom Ze­lan­du. Na 6. ro­đen­dan du­eta, ko­ji je bio 20. si­ječ­nja, Stje­pan Ha­user je re­kao: “Kon­cert u Pu­li za me­ne ima po­seb­no zna­če­nje, ipak je ri­ječ o mom rod­nom gra­du. Ovaj al­bum za­pra­vo je naj­bo­lje od nas, a ta­kav će bi­ti i kon­cert!” Stje­pan uži­va ve­li­ku po­dr­šku svo­je dje­voj­ke, split­ske pje­va­či­ce Je­le­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.