Pa­la je zad­nja kla­pa

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

kom­plek­su sta­re Voj­ne bol­ni­ce u za­gre­bač­koj Vla­škoj uli­ci snim­lje­na je zad­nja sce­na igra­no­ga fil­ma i te­le­vi­zij­ske se­ri­je “Ge­ne­ral”, pri­če o ži­vot­nom i rat­nom pu­tu hr­vat­sko­ga ge­ne­ra­la An­te Go­to­vi­ne ko­ju za Hr­vat­sku ra­di­ote­le­vi­zi­ju sni­ma pro­duk­cij­ska tvrt­ka Kik­lop film. Voj­na bol­ni­ca za po­tre­be fil­ma i se­ri­je pos­ta­la je cen­tar za no­va­če­nje u ko­ji po­čet­kom se­dam­de­se­tih go­di­na do­la­zi mladi An­te Go­to­vi­na da bi pris­tu­pio Le­gi­ji stra­na­ca. Go­to­vi­nu iz to­ga vre­me­na, ko­ji u fil­mu pro­la­zi zah­tje­van psi­ho­fi­zič­ki se­lek­cij­ski pro­ces za tu elit­nu fran­cu­sku voj­nu pos­troj­bu, tu­ma­či Ni­ko­la Ba­će. Ulo­gu čas­ni­ka ko­ji do­če­ku­je i is­pi­tu­je An­tu Go­to­vi­nu u cen­tru za no­va­če­nje tu­ma­či Re­ne Bi­to­ra­jac. “Pra­vi­lo je u Le­gi­ji stra­na­ca da se go­vo­ri na je­zi­ku doš­lja­ka ako pos­to­ji net­ko tko je iz is­to­ga go­vor­no­ga po­dru­čja, ali ima­mo i di­ja­lo­ge na fran­cu­sko­me. Bi­lo mi je ja­ko te­ško jer ni­kad ni­sam učio fran­cu­ski, no ima­li smo na se­tu Fran­cu­za ko­ji nas je obu­ča­vao“, ot­krio je Bi­to­ra­jac i do­dao ka­ko se za sce­nu pri­pre­mao go­to­vo mje­sec da­na. Is­tak­nuo je i ka­ko su is­pi­ti­va­nja i pro­vje­re za ula­zak u Le­gi­ju stra­na­ca iz­nim­no te­ški te ka­ko ih mno­gi ne us­pi­ju pro­ći. “Sva­ko­ga kan­di­da­ta pr­vo psi­ho­lo­ški obra­de, a on­da po­či­nje, da ta­ko ka­že­mo, tor­tu­ra“, do­dao je Re­ne Bi­to­ra­jac.

Re­da­telj fil­ma An­tun Vr­do­ljak iz­ja­vio je da su igra­ni film i te­le­vi­zij­ska se­ri­ja već go­to­vo snim­lje­ni te ka­ko još os­ta­ju ne­ke sce­ne za ko­je je po­treb­no pri­če­ka­ti spe­ci­fič­ne uvje­te, po­put sni­je­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.