Ugled­na na­gra­da

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

U HRT-ovu ra­dij­sko­me stu­di­ju “Zvo­ni­mir Baj­sić” odr­ža­na je sve­ča­nost u po­vo­du do­dje­le na­gra­de Bron­ča­ni mi­kro­fon, svo­je­vr­s­no­ga ra­dij­skog Os­ca­ra, Lju­de­vi­tu Gr­gu­ri­ću Gr­gi za nje­go­vu emi­si­ju “Svi­jet ne bi pos­to­jao bez ču­da” emi­ti­ra­nu 7. trav­nja 2016. go­di­ne, u ko­joj je gos­to­vao Bran­ko Lus­tig. Ugled­ni film­ski pro­du­cent i oska­ro­vac u emi­si­ji je go­vo­rio o stra­ho­ta­ma ko­je je kao di­je­te pro­ži­vio u na­cis­tič­kim lo­go­ri­ma smr­ti, a ri­ječ je o na­gra­di ko­ja se do­dje­lju­je na os­no­vi pro­sud­be struč­no­ga ocje­nji­vač­kog su­da u či­je­mu je sas­ta­vu go­to­vo 150 vr­hun­skih ra­dij­skih pro­fe­si­ona­la­ca naj­u­gled­ni­jih ra­dij­skih pos­ta­ja i ra­dij­skih ser­vi­sa iz ci­je­log svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.