Spek­takl u Pu­li

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

U su­bo­tu 15. sr­p­nja na Tre­ćem pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je gle­da­te­lji će mo­ći pra­ti­ti pri­je­nos otva­ra­nja 64. Pul­sko­ga film­skog fes­ti­va­la. Vo­di­te­lji su Iva Šu­len­tić i Ivan Vu­ku­šić, re­da­te­lji­ca te­le­vi­zij­sko­ga pri­je­no­sa Mi­re­na Sti­ja­čić, a ured­ni­ca Ko­ralj­ka Ki­rin­čić. Sva­ke ve­če­ri od 15. do 22. sr­p­nja no­vi­nar­ke Je­le­na Jin­dra i Ha­nja Ra­ko­vac Ma­šić pre­no­sit će oz­ra­čje naj­du­go­vječ­ni­je hr­vat­ske film­ske pri­red­be u “Kro­ni­ka­ma Pul­sko­ga film­skog fes­ti­va­la”, ko­je će se pri­ka­zi­va­ti na Tre­ćem pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je. U emi­si­ja­ma će se do­no­si­ti raz­go­vo­ri s eki­pa­ma naj­no­vi­jih hr­vat­skih fil­mo­va i pr­ve ocje­ne pre­mi­jer­nih nas­lo­va, a ovo­go­diš­nja je za­nim­lji­vost da je čak po­lo­vi­na fil­mo­va nas­ta­la u ne­za­vis­noj pro­duk­ci­ji. Gle­da­te­lji će ima­ti pri­go­du doz­na­ti i što mis­le čla­no­vi ocje­nji­vač­kih su­do­va i kri­ti­ča­ri, a što me­đu­na­rod­ni gos­ti, o ko­jim su te­ma­ma ras­prav­lja­li film­ski pro­fe­si­onal­ci te ko­je su no­ve te­le­vi­zij­ske se­ri­je pr­vi put pri­ka­za­ne na Pul­sko­me film­skom fes­ti­va­lu. Ured­ni­ca je “Kro­ni­ka Pul­sko­ga film­skog fes­ti­va­la” Ko­ralj­ka Ki­rin­čić. Po­sje­ti­te­lji ovo­go­diš­nje­ga Pul­sko­ga film­skog fes­ti­va­la mo­ći će po­gle­da­ti čak 170 fil­mo­va na šest mjes­ta u sa­mo tje­dan da­na. Uz naj­bo­lje hr­vat­ske fil­mo­ve, ove go­di­ne na Pul­sko­me film­skom fes­ti­va­lu nu­de se i naj­k­va­li­tet­ni­je dram­ske i do­ku­men­tar­ne se­ri­je, a za na­gra­de će se bo­ri­ti čak i pro­midž­be­ne naj­a­ve du­go­me­traž­nih igra­nih fil­mo­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.