Za­vr­še­ne audi­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Po­s­ljed­nja jav­na audi­ci­ja za pe­tu se­zo­nu ta­lent showa odr­ža­na je pro­tek­log vi­ken­da, a broj­ni kan­di­da­ti i ovaj put odu­še­vi­li su če­tve­ro­čla­ni ži­ri ‘’Su­per­ta­len­ta’’.

Po­seb­nu po­zor­nost ži­ri­ja ti­je­kom ovog vi­ken­da pri­vu­kao je ilu­zi­onist Emir Sa­mar­džić. Emir ih je naj­pri­je os­ta­vio u ču­du hip­no­ti­zi­rav­ši ko­koš, a za­tim je pod utje­caj hip­no­ze pa­la i Ma­ja Šu­put. Na­ime, ka­ko je Ma­ja ot­kri­la da joj ve­li­ki strah utje­ru­ju per­na­te ži­vo­ti­nje, ilu­zi­onist Emir ju je hip­no­ti­zi­rao te joj ta­ko na ru­ku sta­vio “ne­vid­lji­vu ko­koš“. “Lju­di, ja bih stvar­no vo­lje­la da svi ovo pro­ba­te. Ovo je bi­lo to­li­ko stvar­no!“ka­za­la je Ma­ja sva u ču­du.

Sva­ka­ko za­nim­lji­va toč­ka na po­s­ljed­njoj audi­ci­ji bi­la je ona na­tje­ca­te­lji­ce Ivan­ke Špa­no­vić iz Bje­lo­va­ra, či­ji pas Bon­go zna či­ta­ti i iz­vo­di­ti ra­čun­ske ope­ra­ci­je.

Pred ži­ri­jem se iz­re­da­la i ne­ko­li­ci­na mla­dih, en­tu­zi­jas­tič­nih i vr­lo us­pješ­nih stre­etwor­ko­ute­ra, a na su­dje­lo­va­nje u ‘’Su­per­ta­len­tu’’ eki­pu pod na­zi­vom Bar Sa­iyan na­go­vo­rio je upra­vo proš­lo­go­diš­nji po­bjed­nik showa, Pe­tar Bru­no Ba­sić, ko­ji ih je i sam do­šao po­dr­ža­ti. “Supertalent je mjes­to gdje se os­tva­ru­ju sno­vi!“re­kao je Pe­tar, a ko­me će se sve sno­vi os­tva­ri­ti u pe­toj se­zo­ni naj­po­pu­lar­ni­jeg ta­lent showa u svi­je­tu, vi­djet će­mo ove je­se­ni na No­voj TV.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.