Sre­ća zbog Lee i Ma­re

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

TV vo­di­te­lji­ca i ured­ni­ca Nevena Rendeli Vej­zo­vić proš­li se če­t­vr­tak s dvi­je dje­voj­či­ce vra­ti­la ku­ći iz ro­di­li­šta. Lea i Ma­re na svi­jet su sti­gle u za­gre­bač­koj bol­ni­ci Sve­ti Duh, a pred njih je do­šao po­nos­ni otac, di­ek­tor fo­to­gra­fi­je na HRT-u Mak Vej­zo­vić. “Je­dva smo do­če­ka­li do­ći ku­ći, ali tek sad shva­ćam da je ono u bol­ni­ci bi­lo med i mli­je­ko u od­no­su na ovo. Ta­mo uvi­jek ima neka do­bra ses­tra ko­ja će ih uze­ti na ne­ko­li­ko sa­ti i po­bri­nu­ti se za njih, a do­ma to­ga ne­ma. Stal­no ih sam ma­ziš i pa­ziš. Iza nas je već ne­ko­li­ko ne­pros­pa­va­nih no­ći i po­la­ko se na­vi­ka­vam na no­vu mla­dost, na­lik je onoj kad smo iz­la­zi­li i u ko­ma­du odra­di­li i dan i noć. Sa­da je is­to, ali bud­na sam iz dru­gih raz­lo­ga - ot­kri­la je Nevena ko­ja se u sva­kom tre­nut­ku mo­že os­lo­ni­ti na po­moć svog su­pru­ga, ali i maj­ke. “Mak je tre­nu­tač­no do­ma, a kad poč­ne ra­di­ti os­tat će­mo ma­ma i ja. Druk­či­je je ne­go s jed­nim dje­te­tom, njih dvi­je zah­tje­va­ju skrb dvo­je lju­di. I ta­ko će bi­ti slje­de­ćih šest mje­se­ci”, za­klju­či­la je 36-go­diš­nja­ki­nja te ot­kri­la ka­ko su oda­bra­li ime­na za kće­ri: “Ime Lea ot­po­čet­ka nam je bio fa­vo­rit. Tre­ba­le su bi­ti ho­ro­skop­ske la­vi­ce... A Ma­re je dao ta­ta. Ka­da smo se jed­nom vra­ća­li s mo­ra re­kao je ‘Il ma­re’, že­lio je da se zo­ve po mo­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.