Sti­že i tre­će di­je­te

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Glu­mi­ca Je­ssi­ca Al­ba i nje­zin su­prug Cash War­ren pos­tat će ro­di­te­lji tre­ći put. Par već ima dvi­je kće­ri, 9-go­diš­nju Ho­nor Ma­rie i 6-go­diš­nju Ha­ven Gar­ner. Vi­jest o tre­ćoj trud­no­ći glu­mi­ca je obja­vi­la po­zi­ra­ju­ći s kće­ri­ma. Sva­ka je dr­ža­la ba­lo­ne s bro­je­vi­ma 1 i2, a Je­ssi­ca se skri­la iza tre­ćeg ba­lo­na dr­že­ći ru­ku na tr­bu­hu, a sve uz ha­sh­ta­go­ve #babyon­bo­ard, #he­rewe­go­aga­in i #ble­ssed. Poz­na­ti par, 36-go­diš­nja Al­ba i 38-go­diš­nji War­ren, za­jed­no je ra­zvio učin­ko­vi­tu stra­te­gi­ju ro­di­telj­stva s na­gla­skom na ured­nom spa­va­nju, tje­les­noj ak­tiv­nos­ti i zdra­vim pre­hram­be­nim na­vi­ka­ma svo­jih kće­ri. Al­ba, na­ime, sma­tra da pra­vi­la či­ne raz­li­ku. “Vje­ro­jat­no sam na stro­žoj stra­ni bla­gog, ali mis­lim da su gra­ni­ce do­bre za dje­cu. Sma­tram da mo­ja dje­ca na­pre­du­ju ka­da zna­ju gdje su gra­ni­ce i gdje za­vr­ša­va ap­so­lut­na zo­na udob­nos­ti”, rek­la je glu­mi­ca o svo­jim od­goj­nim me­to­da­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.