“Mam­ma Mia” na Vi­su

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Vis će od 11. ruj­na do 10. lis­to­pa­da bi­ti jed­na od top lo­ka­ci­ja ho­li­vud­ske pro­duk­ci­je – u tom će se raz­dob­lju na oto­ku sni­ma­ti nas­ta­vak film­skog hi­ta, ovaj put pod na­zi­vom “Mam­ma Mia: He­re We Go Aga­in”, a u nje­go­vim će lje­po­ta­ma uži­va­ti zvjez­da­na glu­mač­ka pos­ta­va iz pr­vo­ga fil­ma, oska­rov­ka Meryl Streep, Pi­er­ce Bros­nan, Colin Firth i Aman­da Sey­fri­ed, dok će se re­ži­je pri­hva­ti­ti bri­tan­ski re­da­telj Ol Par­ker. Vis će imi­ti­ra­ti grč­ki otok Sko­pe­los (on­dje je sni­man hit pret­hod­nik “Mam­ma Mia”), u fil­mu ina­če na­zvan Ka­lo­ka­iri, što na grč­kom je­zi­ku zna­či “lje­to”, a za nas­ta­vak sni­ma­nja već je odav­no iz­a­bra­na ne­ko­li­ci­na lo­ka­ci­ja – Ko­mi­ža i Vis, ču­ve­na Sti­ni­va te ma­nje poz­na­ta uva­la Bar­jo­ška.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.