Slo­bod­no vri­je­me s naj­dra­žom

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Dok nje­go­va vo­lje­na Mi­la Ku­nis u Bu­dim­pe­šti sni­ma ko­me­di­ju “A Spy Who Dum­ped Me”, glu­mac Ashton Kutcher uži­va u slo­bod­nom vre­me­nu, raz­gle­da­va­nju glav­nog ma­đar­skog gra­da i sa­dr­ža­ji­ma ko­je on nu­di. Ta­ko je s dvo­go­diš­njom kćer­ki­com Wyatt Isa­bel­le snim­ljen ka­ko na­vi­ja­ju na Svjet­skom pr­vens­tvu u pli­va­nju. S nji­ma je u Bu­dim­pe­šti i tro­mje­seč­ni Di­mi­tri Por­two­od, a obi­telj će u jed­noj od naj­ljep­ših europ­skih pri­jes­tol­ni­ca uži­va­ti do ruj­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.