BESPLATAN I PUNI PANSION ZA SVAKOG GRAĐANINA HR­VAT­SKE!

Đu­ka po­ma­že kod bo­les­ti kra­ljež­ni­ce, kos­to­bo­lje, gla­vo­bo­lje, psi­hič­ke smet­nje, cir­ku­la­ci­je, cis­te, je­tra, bu­bre­zi, as­t­ma, bron­hi­tis, a ne pri­ma pa­ci­jen­te i ne mo­že im po­mo­ći kod ra­ka, le­uke­mi­je, pa­ra­li­ze i dr. te­ške bo­les­ti

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV Tjedan -

Pre­kra­san kra­jo­lik i ne­tak­nu­ta pri­ro­da, mir, ti­ši­na i bož

ji dar za svakog zdra­vog i bo­les­nog čo­vje­ka. Do­živ­ljaj ko­ji mo­že sva­ki sta­nov­nik sa­mo po­že­lje­ti. Ve­li­ke te­ra­se sa ve­li­kim ima­njem i ku­ća sa apart­ma­ni­ma, po­gled u čis­tu pri­ro­du i kra­jo­lik. Ima­nje je na 4 hek­ta­ra, a oko Vas se pros­ti­re ra­sad­nik čem­pre­sa i nji­hov opoj­ni mi­ris ko­ji se sta­pa u Va­šu du­šu. Kud god Vas oči vo­de pre­kra­san pej­zaž cvi­je­ća od polj­skih cr­ve­nih ma­ko­va, mi­ris­nih la­van­di, a hor­ten­zi­je u pu­nom cva­tu! Za­is­ta bož­ji dar i lje­po­ta ko­ja se sta­pa u sva­ku po­ru Va­šeg ti­je­la. Na­rav­no tu se na­la­zi ve­li­ki ba­zen sa to­plom vo­dom za ku­pa­nje pre­ko da­na, a i no­ću ako že­li­te pli­va­ti i ugod­no se ku­pa­ti. Noć­na ra­s­vje­ta kao u Be­tle­he­mu, od žar­ko žu­te, pla­ve i bi­je­le bo­je – noć­ni raj! Već smo spo­me­nu­li te ve­li­ke te­ra­se za od­mor sa pre­kras­nim le­žalj­ka­ma i ko­ša­ra­ma od bam­bu­sa za iz­le­ža­va­nje. Sa­vr­še­no mjes­to za me­di­ta­ci­ju, teh­ni­ke di­sa­nja, tu je i te­re­ta­na ako že­li­te sport­sku re­kre­aci­ju. Uju­tro ka­da se pro­bu­di­te udi­še­te čist i fri­ški zrak, a če­ka Vas i ugod­no i sr­dač­no osob­lje ko­je će Vam po­nu­di­ti 20 vr­sta do­ma­ćeg ča­ja, sa eko­lo­škim do­ma­ćim me­dom. U pre­kras­noj bla­go­va­oni­ci če­ka Vas to­pao do­ru­čak, tko što že­li po na­rudž­bi. U pod­nev­nim sa­ti­ma če­ka Vas ru­čak sa do­ma­ćom hra­nom iz eko­lo­škog vr­ta, sve zdra­vo, ukus­no, pri­rod­no i ja­ko pri­mam­lji­vo. Ve­če­ra po že­lji svakog gos­ta i pa­ci­jen­ta. Tu ima­te i vi­še vr­sta vo­ća ko­je Vas če­ka na na­šem sto­lu u sva­kom apart­ma­nu. Vje­ro­jat­no već zna­te o ko­me se ov­dje ra­di. Na­rav­no o na­šem svjet­ski poz­na­tom i priz­na­tom bi­oener­ge­ti­ča­ru ĐUKI BAJIĆU, ko­ji je za stal­no od­lu­čio da se pre­se­li u svo­je rod­no mjes­to GORNJI HRASTOVAC 133 iz­me­đu Si­ska i Hrv. Kos­taj­ni­ce. Kod Đu­ke do­la­ze lju­di, bo­les­ni ko­ji mo­le za po­moć, a zdra­vi do­la­ze da bi od­mo­ri­li du­šu i ti­je­lo! Lju­di do­la­ze iz svih kra­je­va li­je­pe na­še, a na­rav­no i iz su­sjed­nih ze­ma­lja. Đu­ka po­ma­že bo­les­ni­ma u svo­joj or­di­na­ci­ji, a zdra­vi se re­kre­ira­ju ka­ko smo na­ve­li u ne­tak­nu­toj pri­ro­di. Mno­gi sa ruk­sa­kom na le­đi­ma i šta­po­vi­ma u ru­ci od­la­ze na pla­ni­na­re­nje. Đu­ka na­gla­ša­va da je kod nje­ga se pla­ća­ju sa­mo te­ra­pi­je, sve os­ta­lo je besplatno po mje­ri ma­log čo­vje­ka, a ako net­ko po­že­li ne­što vi­še i to će mu bi­ti is­pu­nje­no! Evo sa­mo je­dan pri­mjer: Ka­ti­ca, 78. god., ko­ja je doš­la iz Ča­kov­ca, kod Đu­ke je već 7 da­na, a bo­lo­va­la je od te­ške ar­tro­ze oba ku­ka, te­ške de­ge­ne­ra­tiv­ne pro­mje­ne na kra­ljež­ni­ci, pro­ba­vu ni­je ima­la i po 10 da­na, ka­že da je Đu­ka i osob­lje ko­je mu po­ma­že ja­ko lju­baz­no, puni to­pli­ne, a o nje­go­vom ima­nju ka­ko je sve sa­vr­še­no i li­je­po i da ta­ko ne­što ni­ka­da ni­je do­ži­vje­la. Mo­je su bo­les­ti nes­ta­le, za­hva­lju­ju­ći Đu­ki­nim ru­ka­ma, vje­ruj­te mi, mla­đa sam 20 godina. Hva­la ti gosp. Đu­ka što ti je Bog po­da­rio lje­ko­vi­te ru­ke da po­ma­žeš bo­les­nom na­ro­du. Tak­vih je pri­mje­ra­ka i is­ka­za u Đu­ki­nim apart­ma­ni­ma na 10-ak! Do­is­ta, ko­ga god pi­ta­mo svi ka­žu da im je li­je­po i da ih ni­šta ne bo­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.