Tri­de­se­ta ob­ljet­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Ku­gli­ce s broj­ka­ma i bu­banj pro­naš­li su svo­je mjes­to na Hr­vat­skoj ra­di­ote­le­vi­zi­ji (HRT) još 1988. go­di­ne. Na ta­daš­njoj Ra­di­ote­le­vi­zi­ji Za­greb (RTZ) te je go­di­ne odr­ža­no pr­vo te­le­vi­zij­sko iz­vla­če­nje lo­ta 6/45 pod nas­lo­vom TV for­tu­na. Vo­di­la ga je uži­vo Din­ka Hr­stić, ko­ja je ta­da uz Mir­nu Be­rend bi­la me­đu no­vim te­le­vi­zij­skim naj­av­lji­va­či­ca­ma. Sve do po­čet­ka Do­mo­vin­skog ra­ta iz stu­di­ja Te­le­vi­zi­je Be­ograd tra­di­ci­onal­no se pre­no­si­lo iz­vla­če­nje lo­ta 7/39, a Hr­vat­ska lu­tri­ja na­kon osa­mos­ta­lje­nja dr­ža­ve tek se tre­ba­la afir­mi­ra­ti, me­đu os­ta­lim, i iz­vla­če­njem sed­mi­ce iz­rav­no s Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je. Pri­go­du za vo­đe­nje pe­to­mi­nut­nih emi­si­ja sre­će do­bi­la je mla­da stu­den­ti­ca lo­go­pe­di­je ko­ja je na Hr­vat­skoj ra­di­ote­le­vi­zi­ji ra­di­la kao vanj­ska su­rad­ni­ca – Do­ris Vuč­ko­vić. “Iš­la sam po­svu­da s Hr­vat­skom lu­tri­jom. Ra­di­li smo mno­go i vri­jed­no. Stva­ra­li smo ne­što no­vo. Pred­lo­ži­la sam eki­pi Hr­vat­ske lu­tri­je pro­midž­bu u obli­ku an­ke­ti­ra­nja gra­đa­na. Pi­ta­li smo ih što bi uči­ni­li kad bi osvo­ji­li mi­li­jun ili dva mi­li­ju­na ku­na i sni­ma­li smo nji­ho­ve od­go­vo­re. Sva­šta su za­že­lje­li pred na­šim ka­me­ra­ma – od pe­ri­li­ce rub­lja i sta­no­va za dje­cu do pu­to­va­nja po svi­je­tu. Ti­me smo ap­s­trak­t­ne broj­ke uči­ni­li stvar­ni­ma. Kam­pa­nja se po­ka­za­la us­pješ­nom i pro­vo­di­la se sve do­ne­dav­no”, pri­sje­ća se ra­zvo­ja lo­ta u Hr­vat­skoj Do­ris Vuč­ko­vić, ko­ja tre­nu­tač­no ra­di kao spi­ke­ri­ca men­to­ri­ca u Služ­bi za spi­ke­re Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je. “U po­če­ci­ma lo­ta Do­ris je bi­la ne­do­dir­lji­va. Pos­li­je su i ne­ki deč­ki, po­put Mir­ka Fo­do­ra i Ma­ri­ja Sed­ma­ka, proš­li iz­vla­če­nja. Po­s­ljed­njih smo go­di­na bi­le Su­za­na Par­da­čer, Pa­ola Po­ljak i ja. Na­kon nas doš­le su ove kras­ne mla­de da­me ko­je da­nas gle­da­te”, ka­že Kar­me­la Vu­kov-Co­lić mis­le­ći pri­tom na Du­nju Mu­te­ve­lić i Je­le­nu Gli­šić. Po­kraj ku­gli­ca ko­je do­no­se mi­li­ju­ne sta­ja­la su još broj­na poz­na­ta li­ca – Mir­na Be­rend, Alek­san­dra Min­do­lje­vić i Mir­na Ma­ras Ba­ti­nić, me­đu os­ta­li­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.