No­vo li­ce TV showa

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Već do­bro uvjež­ba­nom i pre­poz­nat­lji­vom To­mis­la­vu Špi­če­ku u pe­toj se­zo­ni RTL-ova ku­li­nar­skog showa “Tri, dva, je­dan – ku­haj!” uz is­kus­nog che­fa Ma­tu Jan­ko­vi­ća pri­dru­žit će se i Mateja Domitrović, no­vi­nar­ka i ured­ni­ca ma­ga­zi­na “Do­bra hra­na” te ve­li­ka za­ljub­lje­ni­ca u gas­tro­no­mi­ju. Mateja Domitrović već se 17 go­di­na ba­vi no­vi­nar­stvom, a to­li­ko tra­je i nje­zi­na ljubav pre­ma hra­ni, ko­ju je na kra­ju pre­tvo­ri­la u po­sao. Za­vr­ši­la je Gra­fič­ki fa­kul­tet i tim se pos­lom ba­vi­la ja­ko krat­ko, ali upra­vo joj je on bio put k no­vi­nar­stvu. Baš za­to što ni­je pro­fe­si­onal­na ku­ha­ri­ca, ne­go sa­mo ve­li­ka en­tu­zi­jas­t­ki­nja ka­da su u pi­ta­nju na­mir­ni­ce, nji­ho­va pri­pre­ma i na kra­ju kon­zu­ma­ci­ja, vje­ru­je da će do­bro ra­zu­mje­ti kan­di­da­te pe­te sezone “Tri, dva, je­dan – ku­haj!“. “Ovo je mo­je pr­vo te­le­vi­zij­sko is­kus­tvo, ali strah od ka­me­ra br­zo sam svla­da­la jer, kad poč­nem pri­ča­ti o hra­ni, sve se dru­go ne­ka­ko za­bo­ra­vi. Show ‘Tri, dva, je­dan – ku­haj!’ gle­da­la sam i pri­je jer me tak­vi for­ma­ti za­ni­ma­ju. Od kan­di­da­ta uvi­jek mo­žeš do­bi­ti ne­ku ide­ju, a od ži­ri­ja se mo­glo pu­no to­ga na­uči­ti“, ka­že 40-go­diš­nja Siš­čan­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.