Ram­bo 4

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tjedan -

Vi­jet­nam­ski ve­te­ran John Ram­bo pre­ži­vio je mno­ge po­tres­ne do­ga­đa­je u svo­jem ži­vo­tu te se po­vu­kao u jed­nos­ta­van ži­vot u iz­o­la­ci­ju na Taj­lan­du. Ta­mo pro­vo­di vri­je­me lo­ve­ći zmi­je za lo­kal­ne za­bav­lja­če i pre­vo­ze­ći mje­šta­ne u sta­rom gli­se­ru. Ia­ko nas­to­ji iz­bje­ći ne­vo­lje, one uvi­jek pro­na­đu nje­ga. Sku­pi­na kr­š­ćan­skih mi­si­ona­ra ko­ji se bo­re za ljud­ska pra­va, pre­dvo­đe­ni Mic­ha­elom Bur­net­tom do­đu k Ram­bu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.