Prav­ni­ci, ki­ne­zi­olo­zi, psi­ho­lo­zi, no­vi­na­ri...

Pri­je ne­go što su iz­gra­di­le ve­li­ke glu­mač­ke ka­ri­je­re, naj­ve­će zvi­jez­de svjet­ske i do­ma­će sce­ne po­ha­đa­le su ugled­ne fa­kul­te­te, pri­pre­ma­le se za ne­ka dru­ga za­ni­ma­nja te na dru­gim po­lji­ma za­ra­di­le pr­vi ho­no­rar

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvijezde -

Re­ese Whi­ter­s­po­on

Re­ese Whi­ter­s­po­on na Sve­uči­li­štu Stan­ford di­plo­mi­ra­la je en­gle­sku knji­žev­nost. Na kra­ju se ipak od­lu­či­la po­sve­ti­ti glu­mi, a ulo­ga u fil­mu “Hod po ru­bu” 2006. do­ni­je­la joj je na­gra­du Os­car.

Mat­t­hew McCo­na­ug­hey

Mat­t­hew McCo­na­ug­hey, umjes­to u naf­t­nom biz­ni­su s ocem i pra­vu ko­je je stu­di­rao na Sve­uči­li­štu Tek­sas u Aus­ti­nu, za­vr­šio je u glu­mi i ni­je po­gri­je­šio. Me­đu broj­nim is­tak­nu­tim ulo­ga­ma, ona u fil­mu “Do­bri di­le­ri iz Dal­la­sa” do­ni­je­la mu je na­gra­du Os­car.

Eva Lon­go­ria

Glu­mi­ca Eva Lon­go­ria di­plo­mi­ra­la je ki­ne­zi­olo­gi­ju na tek­sa­škom sve­uči­li­štu A&M – Kin­g­svil­le. Na­kon di­plo­me sre­ću je oku­ša­la u jed­nom ta­lent showu, a za­tim je pro­naš­la agen­ta u Los An­ge­le­su te po­če­la glu­mi­ti u sa­pu­ni­ca­ma. Ulo­ga Ga­bri­el­le So­lis u po­pu­lar­noj te­le­vi­zij­skoj se­ri­ji “Ku­ća­ni­ce” do­ni­je­la joj je svjet­sku sla­vu.

Na­ta­lie Port­man

Na­ta­lie Port­man ka­ri­je­ru je za­po­če­la kao mo­del, i to na­kon što ju je uočio agent u jed­noj pi­zze­ri­ji kad je ima­la sa­mo 11 go­di­na. Ma­ne­kens­tvo je od­lu­či­la za­mi­je­ni­ti glu­mom, a da­nas je jed­na od naj­tra­že­ni­jih ho­li­vud­skih zvi­jez­da. Za ulo­gu u fil­mu “Cr­ni la­bud” na­gra­đe­na je Os­ca­rom, za ko­ji je no­mi­ni­ra­na još dva­put: za ulo­ge u fil­mo­vi­ma “Bli­ski od­no­si” i “Jac­kie”. U pa­uza­ma od glu­me na pres­tiž­nom Har­var­du za­vr­ši­la je stu­dij psi­ho­lo­gi­je.

Den­zel Wa­shin­g­ton

Os­ca­rom na­gra­đe­ni glu­mac Den­zel Wa­shin­g­ton stu­di­rao je no­vi­nar­stvo na Sve­uči­li­štu For­d­ham, gdje je bio u dram­skoj gru­pi. Na­kon di­plo­me pre­se­lio se u San Fran­cis­co, gdje se pri­klju­čio ka­za­liš­noj tru­pi Ame­ri­can Con­ser­va­tory The­ater. Ubr­zo su se za­re­da­le broj­ne ulo­ge i na­gra­de, a ujed­no je i pr­vi cr­ni glu­mac na­gra­đen Os­ca­rom za glav­nu mu­šku ulo­gu, u fil­mu “Dan obu­ke” 2002. go­di­ne.

Enis Beš­la­gić

Na­kon što je zbog ra­ta sa 16 go­di­na po­bje­gao iz rod­nog Teš­nja, glu­mac Enis Beš­la­gić ra­dio je u tvrt­ki za čiš­će­nje. Tri mje­se­ca odr­ža­vao je ure­de, a za­tim je po­čeo ra­di­ti na grob­lju u Mün­c­he­nu. Pro­fe­si­onal­ni put na kra­ju je pro­na­šao u glu­mi, a naj­važ­ni­je ulo­ge os­tva­rio je u se­ri­ja­ma “Na­ša ma­la kli­ni­ka”, “Lud, zbu­njen, nor­ma­lan”, “Od­mo­ri se, zas­lu­žio si” i broj­nim dru­gi­ma.

Ta­rik Fi­li­po­vić

Ta­rik Fi­li­po­vić, da­nas je­dan od na­ših naj­us­pješ­ni­jih glu­ma­ca i vo­di­te­lja, pr­vi je ho­no­rar za­ra­dio sa 16 go­di­na kao ko­no­bar u ka­fi­ću u rod­noj Ze­ni­ci. Pri­je ne­go što se oz­bilj­no po­čeo ba­vi­ti glu­mom, ra­dio je i kao kol­por­ter.

Fo­to: Pixsell, StoryPress

Na­pi­sa­la: Ana Her­ceg

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.