Kri­mi­na­lis­tič­ke se­ri­je ove je­se­ni na HRT-u

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

U ok­vi­ru kri­mi­na­lis­tič­ko­ga pet­ka na HRT-u po­či­nju no­ve se­zo­ne mi­ni se­ri­ja od ko­jih bi­smo mo­gli is­tak­nu­ti bri­tan­sku kri­mi­na­lis­tič­ku se­ri­ju “Ve­ra”, do­bit­ni­cu mno­gih na­gra­da. Bren­da Blet­hyn glu­mi neo­bič­nu, ali ge­ni­jal­nu vi­šu in­s­pek­to­ri­cu Ve­ru Stan­ho­pe, ko­ja i u šes­toj se­zo­ni is­tra­žu­je zlo­či­ne ko­je samo ona mo­že ri­je­ši­ti. Se­ri­ja “Sher­lock” svjet­ski je te­le­vi­zij­ski fe­no­men ko­ji se pri­ka­zu­je u 240 ze­ma­lja i te­ri­to­ri­ja te je osvo­ji­la 12 na­gra­da BAFTA i se­dam na­gra­da Em­my. To je u po­s­ljed­njem de­set­lje­ću naj­us­pješ­ni­ja BBC-je­va dram­ska se­ri­ja u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Emi­ti­rat će se i 17. se­zo­na se­ri­je “Umor­stva u Mid­so­me­ru”, a u “Ni­je­mom svje­do­ku” pra­ti­mo pre­da­ni tim fo­ren­zič­kih pa­to­lo­ga ko­ji po­ku­ša­va ot­kri­ti ka­ko i za­što je žr­tva umr­la. U pe­toj se­zo­ni gle­da­te­lji će po­nov­no pra­ti­ti vi­šeg in­s­pek­to­ra Ala­na Ban­k­sa u po­pu­lar­noj kri­mi­na­lis­tič­koj dram­skoj se­ri­ji “Vi­ši in­s­pec­tor Ban­ks”. Kri­mi­na­lis­tič­ka se­ri­ja “Un­for­got­ten” pro­du­ce­na­ta poz­na­tih se­ri­ja “Bro­ad­c­hur­ch” i “Down- ton Ab­bey” ba­vi se zas­ta­rje­lim slu­ča­jem ko­ji je po­nov­no otvo­ren na­kon 39 go­di­na, dok nas bri­tan­ska kri­mi­na­lis­tič­ka se­ri­ja “En­de­avo­ur – Mla­di Mor­se” vra­ća u proš­lost slav­nog in­s­pek­to­ra Mor­sea.

SHER­LOCK Svjet­ski te­le­vi­zij­ski fe­no­men ko­ji se pri­ka­zu­je u 240 ze­ma­lja osvo­jio je 12 na­gra­da BAFTA i se­dam na­gra­da Em­my

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.