No­vim sin­glom usu­sret de­se­tom al­bu­mu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Na­kon dvi­je go­di­ne Va­tra je obja­vi­la no­vu pje­smu kao naj­av­ni singl svo­ga no­vog, de­se­tog al­bu­ma. Singl “Sek­vo­je”, či­ji je autor Ivan De­čak, in­s­pi­ri­ran je lju­bav­nim i me­đu­ljud­skim od­no­si­ma, otu­đe­noš­ću, ali i že­ljom da se te otu­đe­nos­ti ri­je­ši­mo. “Naš no­vi singl ‘Sek­vo­je’, ko­jim naj­av­lju­je­mo de­se­ti album Va­tre, upra­vo je pred va­ma! Kao i sva­kim no­vim al­bu­mom, i ovim ko­ji se upra­vo ku­ha po­ku­ša­va- mo stvo­ri­ti no­vi glaz­be­ni pla­net, a opet os­ta­ti u svo­joj va­tre­noj ga­lak­si­ji. ‘Sek­vo­je’ su sje­me no­vog al­bu­ma, za ko­ji vje­ru­je­mo da će prok­li­ja­ti i vi­nu­ti se do va­ših sr­ca. Do ta­da jav­ljaj­te ka­ko vam se (ne) či­ni naš naj­no­vi­ji ura­dak! Mi si dr­ži­mo pal­če­ve”, re­kao je De­čak. Glaz­bu i tekst pot­pi­su­je Ivan De­čak, a Va­tra se po­nov­no za­igra­la na no­vom te­re­nu ko­ji je dao po­sve nov zvuk ka­kav se mo­že ču­ti i u ak­tu­al­noj svjet­skoj pro­duk­ci­ji. Za pro­duk­ci­ju, miks i mas­te­ring zas­luž­nI su stal­ni suradnicI ben­da i dvo­jac iz Svad­ba­sa, Ju­ra Fe­ri­na i Pav­le Mi­ho­lje­vić. Pje­sma do­no­si i za­nim­ljiv spot či­ju re­ži­ju pot­pi­su­je Fi­lip Fil­ko­vić Phi­latz, s ko­jim je Va­tra već os­tva­ri­la us­pješ­nu su­rad­nju. I ovaj su put us­pje­li vi­zu­al­no na­do­gra­di­ti pje­smu i za­dr­ža­ti stan­dard svo­jih do­sa­daš­njih spo­to­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.