Pot­pu­no druk­či­ji kon­cert

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

S.A.R.S. za svo­ju za­gre­bač­ku pu­bli­ku pri­pre­ma pra­vu pos­las­ti­cu – u Kon­cert­noj dvo­ra­ni Va­tros­la­va Li­sin­skog nas­tu­pit će 15. pro­sin­ca u 20 sa­ti. “S.A.R.S. je u Za­gre­bu do sa­da odr­žao ve­lik broj kon­ce­ra­ta pa smo zbog go­le­me po­dr­ške i lju­ba­vi ko­ju nam za­gre­bač­ka pu­bli­ka da­je od­lu­či­li ovaj put Za­gre­bu pru­ži­ti ne­što pot­pu­no druk­či­je. Pr­vi put u do­sa­daš­njoj ka­ri­je­ri ben­da svi­rat će­mo u pro­ši­re­nom sas­ta­vu od go­to­vo 20 lju­di. Pri­pre­me već uve­li­ko tra­ju i želj­no iš­če­ku­je­mo tre­nu­tak da uđe­mo u Li­sin­ski i po­di­je­li­mo s pu­bli­kom ono što smo za­mis­li­li. Kon­cert će bi­ti in­tim­ni­ji i na nje­mu će­mo iz­ves­ti pje­sme ko­je do sa­da ni­smo uži­vo iz­vo­di­li”, iz­ja­vio je Žar­ko Ko­va­če­vić, fron­t­man S.A.R.S.-a.

PREMIJERNO Naj­ve­ći hi­to­vi u akus­tič­nim aran­žma­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.