Naj­du­go­vječ­ni­ja mod­na re­vi­ja za­gre­bač­kih obrt­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SCENA -

U su­bo­tu, 7. lis­to­pa­da, na Dru­gom pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je u 20.05 gle­da­te­lje oče­ku­je iz­ra­van pri­je­nos naj­du­go­vječ­ni­je mod­ne re­vi­je za­gre­bač­kih obrt­ni­ka Zlat­na igla, ko­ja se odr­ža­va pod vi­so­kim po­kro­vi­telj­stvom pred­sjed­ni­ce Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Mod­nom će se pis­tom 82. put pro­še­ta­ti ma­ne­ken­ke i ma­ne­ke­ni naj­av­lju­ju­ći no­vu mod­nu se­zo­nu. “Već niz go­di­na kao ured­ni­ca su­ra­đu­jem s Udru­že­njem obrt­ni­ka gra­da Za­gre­ba u pri­pre­ma­ma i iz­ved­bi Zlat­ne igle te se sva­ke go­di­ne to­mu iz­no­va ra- du­jem. Po­se­ban je to sa­dr­žaj za te­le­vi­zi­ju i nas­to­ji­mo ga sva­ke go­di­ne os­vje­ži­ti ne­kim druk­či­jim po­je­di­nos­ti­ma. S re­da­te­ljem Zo­ra­nom Ni­ko­li­ćem osmiš­lja­va­mo je­dins­tve­ne na­či­ne za pred­stav­lja­nje mod­nih kre­ato­ra u krat­kim naj­av­nim fil­mo­vi­ma. Vje­ru­jem da će lju­bi­te­lji mo­de i ovaj put is­kre­no uži­va­ti u iz­rav­nom pri­je­no­su priv­lač­ne mod­ne re­vi­je iz stu­di­ja “An­ton Mar­ti” Hr­vat­ske ra­di­ote­le­vi­zi­je te da će svat­ko na toj mod­noj pis­ti pro­na­ći ne­što za se­be. Pro­mi­či­mo hr­vat­sko”, po­ru­ču­je HRT-ova ured­ni­ca i vo­di­te­lji­ca Zlat­ne igle Ur­šu­la Tolj. Svo­je mo­de­le ove go­di­ne pred­sta­vit će Stol­nik – de­sign Li­di­ja Sko­či­bu­šić, NIT by Ana Žar­ko­vić, AJD’sign by An­to­nia Jak­šić Do­ro­tić, DORA, mod­ni di­zaj­ner Ana Ku­jun­džić, Et­no bu­tik Ma­ra, Kro­jač­ki obrt JURA, Otvo­re­ni ate­li­jer Mi­le­na, Mod­na ma­nu­fak­tu­ra Mus­tre, mod­na di­zaj­ne­ri­ca Iva Ka­ra­čić, Et­na Ma­ar, DNK Na­da Do­šen, Krz­no Su­mrak, Mu­ška mo­da Ša­bić i mod­ni di­zaj­ner Igor Ga­laš te XD Xe­nia De­sign.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.