Kul­tur­na is­pre­ple­te­nost

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Ma­đar­ski dr­žav­ni na­rod­ni an­sambl MÁNE i An­sambl na­rod­nih ple­so­va i pje­sa­ma Hr­vat­ske LADO 29. svib­nja po­di­je­lit će po­zor­ni­cu za­gre­bač­kog KD Va­tros­la­va Li­sin­skog te pu­bli­ci pred­sta­vi­ti naj­bo­lje od tra­di­cij­skih ple­so­va i pje­sa­ma oba­ju na­ro­da. “Oni ko­ji se ba­ve fol­k­lo­rom i po­vi­ješ­ću fol­k­lo­ra do­bro zna­ju da se re­per­to­ar odre­đe­nih ze­ma­lja ne mo­gu odi­je­li­ti od re­per­to­ara dru­ge zem­lje. Oni su is­pre­ple­te­ni, na­do­ve­zu­ju se, ta­ko zna­mo da u kul­tu­ri gra­ni­ca ne­ma. Na­dam se da će za­gre­bač­ka pu­bli­ka na ovom nas­tu­pu vi­dje­ti mno­go i do­ži­vje­ti broj­na iz­ne­na­đe­nja, bi­lo u po­kre­ti­ma, ple­so­vi­ma, pje­sma­ma ili kos­ti­mi­ma, od­nos­no na­rod­nim noš­nja­ma”, rek­la je pro­jek­t­na me­na­dže­ri­ca vanj­skih pos­lo­va an­sam­bla MÁNE, Ma­ria Fe­ren­cz.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.