Ba­la­da naj­av­lju­je no­vi al­bum

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Severina Ko­jić broj­nim je obo­ža­va­te­lji­ma pri­pre­mi­la no­vu glaz­be­nu pos­las­ti­cu, pje­smu “Una­pri­jed go­to­vo” na ko­joj joj se pri­dru­žio ko­le­ga Pe­tar Gra­šo, a spot je sni­man na pla­ža­ma oto­ka Pa­ga. Obja­va no­vog urat­ka naj­av­lje­na je za pr­vi dan lip­nja. Ri­ječ je o naj­av­nom sin­glu no­vog al­bu­ma ko­ji glaz­be­ni­ca pla­ni­ra obja­vi­ti pot­kraj šes­tog mje­se­ca. Ta pje­sma sjaj­na je uver­ti­ra u no­vi, 13. al­bum, ko­ji je, pre­ma riječima Se­ve­ri­ni­nih su­rad­ni­ka, naj­bo­lji u nje­zi­noj ka­ri­je­ri. Dos­to­jan je na­s­ljed­nik al­bu­ma “Do­bro­do­šao u klub” ko­ji je obja­vi­la pot­kraj 2012. go­di­ne, a ko­ji je obi­lo­vao hi­to­vi­ma po­put “Brad Pitt”, “Ita­li­ana”, “Grad bez lju­di”...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.