Nova pje­sma o bor­bi za lju­bav

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Glaz­be­nik Marko Vukes pred­sta­vio je no­vu pje­smu “Ti mi no­siš sre­ću”. “Ova mi je pje­sma po­seb­na jer go­vo­ri o ka­ja­nju mu­škar­ca, o vr­lo ži­voj bor­bi za lju­bav svo­je dra­ge. Tekst je na­pi­sao moj vjen­ča­ni kum To­mis­lav Jan­to­lek, a za­jed­no smo je uglaz­bi­li”, re­kao je Marko. Na ovoj pje­smi ujed­no pr­vi put pot­pi­su­je glaz­bu, što ga iz­nim­no ve­se­li, baš kao i po­nov­na su­rad­nja sa su­pru­gom, glu­mi­com Ne­ve­nom Ris­tić Vukes, ko­ja je vi­deo re­ži­ra­la i u nje­mu glu­mi. “Sva­ka su­rad­nja odre­đe­na nam je igra u ko­ju ula­zi­mo po­šte­no di­je­le­ći pr­vo mjes­to i uli­je­ću­ći na cilj dr­že­ći se za ru­ke. Ne­ve­na poz­na­je mo­je osje­ća­je i pre­pu­štam joj se bez­u­vjet­no, s naj­ve­ćim po­vje­re­njem ”, do­da­je glaz­be­nik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.