Mo­gu li us­pje­ti re­ality bra­ko­vi?

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Jed­no od naj­češ­ćih pi­ta­nja ko­je do­ma­ći gle­da­te­lji upu­ću­ju ka­na­lu TLC jest što se do­go­di­lo s pa­ro­vi­ma ko­ji su se na­kon do­bi­va­nja 90-dnev­ne za­ruč­nič­ke vi­ze od­lu­či­li na vjen­ča­nje. Od­go­vor na to pi­ta­nje da­je no­va se­zo­na re­ality se­ri­je “90 da­na do vjen­ča­nja: Dok nas smrt ne raz­dvo­ji?” ko­ja se po­či­nje pri­ka­zi­va­ti od 11. sr­p­nja. Na­ju­pe­čat­lji­vi­ji pa­ro­vi ot­kri­va­ju ka­ko se no­se s ra­dos­ti­ma i pro­ble­mi­ma brač­nog ži­vo­ta. Su­ma­nu­to bro­je­nje da­na do vjen­ča­nja mo­žda je iza njih, no pra­va se dra­ma tek po­či­nje odvi­ja­ti: mo­gu li bra­ko­vi tih pa­ro­va do­is­ta us­pje­ti? Chan­tel i Pe­dro već su u za­teg­nu­tim od­no­si­ma jer ona pre­is­pi­tu­je mo­ti­ve zbog ko­jih on ku­ći ša­lje no­vac. Da­vid i An­nie je­dva spa­ja­ju kraj s kra­jem, a Jor­ge­ov i An­fi­sin brak na kli­ma­vim je no­ga­ma na­kon nje­go­va sas­tan­ka s od­vjet­ni­ci­ma u ve­zi ra­zvo­da...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.