Obi­telj uhva­će­na u kri­jum­ča­re­nju lju­di

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - SAPUNICE -

PONEDJELJAK

Zej­nep oku­pi po­sa­du te za­plo­vi bez Šev­ke­to­va zna­nja. Kad im po­nes­ta­ne go­ri­va, usi­dre se na naj­bli­žem oto­ku gdje se su­oče sa straš­nom is­ti­nom.

UTORAK

Fa­tih, Zej­nep i po­sa­da po­ve­du iz­bje­gli­ce s oto­ka. Plan je da da­ju sve od se­be ka­ko bi ih odvez­li ku­ći, ali ni­su mis­li­li da će ih uhi­ti­ti zbog kri­jum­ča­re­nja lju­di.

SRIJEDA

Kad po­li­ci­ja po­sje­ti Šev­ke­to­vu ku­ću, obi­te­lji doz­na­ju za si­tu­aci­ju te pri­je ne­go što osje­te olak­ša­nje jer su nji­ho­va dje­ca pro­na­đe­na, mo­ra­ju če­ka­ti da ih pus­te iz pri­tvo­ra.

ČETVRTAK

Na­kon svje­do­če­nja iz­bje­gli­ca svi­ma je lak­nu­lo. No no­vin­ski nas­lo­vi po­put ”Obi­telj Še­ker­dži­za­de uhva­će­na u kri­jum­ča­re­nju lju­di” po­nov­no im pok­va­re ras­po­lo­že­nje.

PE­TAK

Net­ko tko je vi­dio što se do­go­di­lo kad je Er­tan do­šao na pros­la­vu i to za­bi­lje­žio po­či­nje Fa­ti­hu i os­ta­li­ma pri­je­ti­ti pu­tem e-ma­ila. Dok se Fa­tih i Mus­ta­fa ti­me ba­ve, Zej­nep od­lu­či po­ka­za­ti Fa­ti­hu svo­je ku­li­nar­ske vje­šti­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.