Sve­će­ni­ko­va dje­ca

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - TV TJEDAN -

Don Fa­bi­jan, mla­di sve­će­nik na dal­ma­tin­skom oto­ku, da bi po­ve­ćao na­ta­li­tet u mjes­tu, po­či­nje bu­ši­ti za­pa­ki­ra­ne kon­do­me. Zbog to­ga se udru­žu­je s pros­to­duš­nim tra­fi­kan­tom i po­mah­ni­ta­lim apo­te­ka­rom, te oni za­jed­no, po­taj­no, uki­da­ju svu kon­tra­cep­ci­ju na oto­ku. Na­kon po­čet­nih us­pje­ha, mno­gih po­ro­da i vjen­ča­nja, stva­ri se po­či­nju kom­pli­ci­ra­ti. Na otok do­la­zi bi­skup...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.