Taj­no skro­vi­šte Ma­ri­je An­to­ane­te

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

U vr­to­vi­ma pa­la­če Ver­sa­il­les kri­je se i posebna pa­la­ča kra­lji­ce Ma­ri­je An­to­ane­te ko­ja je pre­tvo­re­na u se­ljač­ku ku­ću. Bi­lo je to ro­man­tič­no sklo­ni­šte ko­je je za­mis­li­la kao pod­sjet­nik na svo­ju bez­briž­nu mla­dost u Be­ču, ko­je je re­vo­lu­ci­ja os­ta­vi­la u ru­še­vi­na­ma. Dva sto­lje­ća pos­li­je na­po­kon je po­če­la nje­go­va res­ta­ura­ci­ja, a ove go­di­ne po­nov­no je pa­la­ča otvo­re­na za jav­nost, na­kon što joj je vra­ćen stari sjaj. Do­ku­men­tar­na dra­ma “Taj­ni Ver­sa­il­les Ma­ri­je An­to­ane­te”, ko­ja će bi­ti pre­mi­jer­no pri­ka­za­na 28. ko­lo­vo­za na ka­na­lu Vi­asat His­tory, ot­kri­va osje­ćaj ove maj­sto­ri­ce za mo­du i stil te gle­da­te­lja pod­sje­ća na sa­gu o le­gen­dar­noj kra­lji­ci, od nje­zi­ne mla­dos­ti u Be­ču do smr­ti na gi­ljo­ti­ni. To je in­ti­man por­tret “pre­vi­še mo­der­ne že­ne” uhva­će­ne u vr­tlo­zi­ma po­vi­jes­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.