Od­bi­la bi­ti po­seb­na goš­ća na do­dje­li na­gra­de Em­my

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Meg­han Mar­k­le od­bi­la je po­ziv da se po­ja­vi kao po­seb­na goš­ća na ju­bi­lar­noj se­dam­de­se­toj do­dje­li na­gra­da Em­my, ko­ja će se odr­ža­ti slje­de­ći mje­sec u Los An­ge­le­su. Voj­vot­ki­nja od Su­ssexa od­bi­la je pri­li­ku, pi­še The Sun, opros­ti­ti se od Hol­lywo­oda i svo­je glu­mač­ke ka­ri­je­re na ovaj na- čin. Pod­sje­ti­mo, Meg­han je bi­la jed­na od zvi­jez­da se­ri­ja­la “Su­its”, a uda­jom za prin­ca Har­ryja mo­ra­la se odre­ći glu­mač­ke ka­ri­je­re te druš­tve­nih mre­ža pre­ma pra­vi­la­ma kra­ljev­ske obi­te­lji. Do­dje­la na­gra­da Em­my naj­pres­tiž­ni­ji je ame­rič­ki događaj u svi­je­tu te­le­vi­zi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.