Na fes­ti­va­lu i film­ske ve­če­ri na le­žalj­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Sum­mer Scre­en pro­gram 24. Sa­ra­je­vo Film Fes­ti­va­la do­no­si vr­hun­ske fil­mo­ve te­me­lje­ne na glaz­bi i pop kul­tu­ri. Svi po­sje­ti­te­lji ki­na Sa­ra­jev­sko Sum­mer Scre­en, u po­seb­nom am­bi­jen­tu s le­žalj­ka­ma, ima­ju iz­bor od šest fil­mo­va u ko­ji­ma su ne­ki od naj­ve­ćih umjet­ni­ka da­naš­nji­ce. U pot­pu­no no­vom svje­tlu ot­kri­va­ju se Gra­ce Jo­nes, Whit­ney Ho­us­ton, M.I.A., do­bit­nik Gram­myja Chil­ly Gon­za­les... Bit će pri­ka­za­ni fil­mo­vi “Čo­vjek ko­ji je ukrao Ban­k­syja”, “Gra­ce Jo­nes: cr­ve­no svje­tlo i kruh”, “Ma­tan­gi/Maya/M.I.A.”, “Whit­ney”, “Lje­to” te “Za­ve­ži i svi­raj kla­vir”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.