Do­ma je najljepše!

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Te­le­vi­zij­ska i ra­dij­ska vo­di­te­lji­ca Do­ris Pin­čić Ro­goz­ni­ca ljet­ne da­ne ko­ris­ti za dru­že­nje s obi­te­lji i pri­ja­te­lji­ma, a ve­se­le i za­bav­ne tre­nut­ke ljet­nih ra­dos­ti ra­do di­je­li s mno­go­broj­nim pra­ti­te­lji­ma na Ins­ta­gra­mu. “Ka­ko si već do­ve­la li­ni­ju u red? Iz­gle­daš kao da ni­si ro­di­la”, sa­mo su ne­ki od kom­pli­me­na­ta ko­je je do­bi­la jed­na od omi­lje­ni­jih do­ma­ćih vo­di­te­lji­ca. Iako je ro­di­la kćer­ki­cu Gi­tu pri­je ne­pu­na dva mje­se­ca, Do­ris je do­ka­za­la da se ite­ka­ko br­zo vra­ti­la u for­mu. Su­de­ći pre­ma nje­zi­nu osmi­je­hu i sva­ko­dev­nim obja­va­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma, lju­bav sa su­pru­gom, glaz­be­ni­kom Bo­ri­som Ro­goz­ni­com i po­nov­no maj­čins­tvo ite­ka­ko joj go­de. A si­gur­no joj go­di i to što bo­ra­vi u svom rod­nom Za­dru ko­jem je čak po­sve­ti­la ri­je­či pje­sme po­kraj fo­to­gra­fi­je na ko­joj je u šet­nji s ko­li­ci­ma i kćer­ki­com.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.