Za­ba­va u na­šem umu

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Do­ma TV sva­ke su­bo­te od 18. ko­lo­vo­za do­no­si po­pu­lar­nu te­le­vi­zij­sku se­ri­ju “Mozak i nadmudrivanje” ko­ja se ba­vi kog­ni­tiv­nom zna­noš­ću s fo­ku­som na ilu­zi­je, psi­ho­lo­ške eks­pe­ri­men­te i kon­tra­in­tu­itiv­no raz­miš­lja­nje. Se­ri­ja je in­te­rak­tiv­na i po­ti­če gle­da­te­lje, čes­to ko­ris­te­ći do­bro­volj­ce ko­ji se uži­vo uklju­ču­ju u vi­zu­al­ne, sluš­ne i dru­ge kog­ni­tiv­ne eks­pe­ri­men­te ili moz­ga­li­ce, koje na­gla­ša­va­ju te­mu po­je­di­nač­ne epi­zo­de.

Ova za­nim­lji­va se­ri­ja no­mi­ni­ra­na za na­gra­du Em­my osmiš­lje­na je kao za­fr­kan­ci­ja s naj­na­pred­ni­jim su­per­ra­ču­na­lom. U njoj će gle­da­te­lji mo­ći ot­kri­ti ka­ko mozak obra­đu­je in­for­ma­ci­je na pri­mje­ru te­ma po­put stre­sa, ovis­nos­ti, na­tje­ca­nja, hra­ne, po­vje­re­nja i je­zi­ka. In­te­rak­tiv­ne igre i eks­pe­ri­men­ti sa skri­ve­nom ka­me­rom do­no­se smi­ješ­ne i šo­kant­ne re­zul­ta­te, a gle­da­te­lji do­bi­va­ju in­for­ma­ci­je pri­mje­nji­ve u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu o to­me ka­ko mo­gu po­bolj­ša­ti pam­će­nje, bo­lje spa­va­ti no­ću ili za­ra­di­ti vi­še. Se­ri­ja je te­me­lje­na na su­rad­nji s naj­bo­ljim n euro znans­tve­ni­ci­ma i kog­ni­tiv­nim znans­tve­ni­ci­ma svi­je­ta ko­ji mo­gu ući u vaš umi po­ka­za­ti vam što se on­dje do­ga­đa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.