Pra­va ču­de­sa

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Od ču­des­nih zrač­nih lu­ka ure­za­nih u nes­ta­bil­ne le­de­ne po­li­ce i auto­ces­ta iz­gra­đe­nih duž pus­tih li­ti­ca sa str­mi­na­ma od 300 me­ta­ra do spek­ta­ku­lar­nih mos­to­va ko­ji vas vo­de kroz obla­ke i že­ljez­nič­kih pru­ga ko­ji­ma pro­me­tu­ju vla­ko­vi iz kuć­ne ra­di­nos­ti - to su naj­fas­ci­nant­ni­ja i najekstremnija mjesta na svijetu. Njih opi­su­je no­va do­ku­men­tar­na se­ri­ja “Najekstremnija mjesta na svijetu” ko­ja se od po­ne­djelj­ka, 27. ko­lo­vo­za, po­či­nje pri­ka­zi­va­ti na Dru­gom pro­gra­mu Hr­vat­ske te­le­vi­zi­je. Za­hva­lju­ju­ći no­voj i vr­hun­skoj teh­no­lo­gi­ji, pri­ča­ma oče­vi­da­ca, ri­jet­kim ar­hiv­skim snim­ka­ma i vr­hun­skom CGI-ju, šes­to­di­jel­na se­ri­ja odvo­di gle­da­te­lja rav­no na naj­ek­s­trem­ni­je lo­ka­ci­je na svijetu- de­set zrač­nih lu­ka, že­ljez­nič­kih pru­ga, ces­ta, tu­ne­la, mos­to­va i vo­de­nih pu­to­va na svijetu. U pr­vo­me nas­tav­ku te­ma su mos­to­vi od Ne­pa­la i Ja­pa­na do Bo­li­vi­je i Ru­si­je. Di­ljem svi­je­ta pro­na­la­zi­mo ek­s­trem­ne in­že­njer­ske pot­hva­te, ču­des­ne lo­ka­ci­je i mos­to­ve ko­ji su čes­to igra­li­šte lju­di želj­nih uz­bu­đe­nja: to su “bi­ke­ri“, pe­nja­či na di­za­li­ce i ska­ka­či ko­ji se ba­ve teh­ni­kom BASE.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.