Naj­bo­lja os­tva­re­nja

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

La­ure­ati ovo­go­diš­nje, 27. na­gra­de Orlando, ko­ja se uoči za­tva­ra­nja Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra do­dje­lju­je za naj­us­pješ­ni­ja os­tva­re­nja u dram­skom i glaz­be­nom di­je­lu pro­gra­ma Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra, su Na­ta­ša Ko­peč za dram­ski i ru­ski pi­ja­nist Da­ni­il Tri­fo­nov za glaz­be­ni pro­gram. Na sve­ča­nos­ti u du­bro­vač­koj pa­la­či Spon­za na­gra­de im je u ime po­kro­vi­te­lja na­gra­de Orlando do­di­je­lio glav­ni r rav­na­telj HRT-a Ka­zi­mir Ba­čić.

” ”Glu­mač­ka kre­aci­ja Na­ta­še Ko­peč po mno­go­če­mu je bi­la iz­vr­s­na. Na­ka­na je ove pred­sta­ve da jas­no na sce­nu pos­ta­vi žen­ske li­ko­ve, afir­mi­ra­ju­ći ih i da­ju­ći im uni­ver­zal­nu sna­gu, ulo­gu i važ­nost, što bez vr­s­ne glu­mač­ke k kre­aci­je Na­ta­še Ko­peč u slu­ča­ju pred­sta­ve p ‘Pod bal­ko­ni­ma’ ne bi bi­lo mo­gu­će”, gla­si obraz­lo­že­nje Ocje­nji­vač­kog su­da, ko­ji je za Tri­fo­no­va re­kao da je nas­tu­pom vra­tio ne­ka­daš­nji sjaj Du­bro­vač­kih ljet­nih iga­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.