Ka­ko čip­som za­pa­li­ti va­tru

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Od pa­lje­nja va­tre za ro­štilj čip­som, pre­ko bu­ši­li­ce ko­ja oš­tri olov­ke, do šet­nje psa s dro­nom, se­ri­ja “Ka­ko si olakšati život” is­tra­žu­je naj­bo­lje, naj­go­re i naj­ne­obič­ni­je na­či­ne rje­ša­va­nja sva­kod­nev­nih problema po­mo­ću neo­bič­nih pred­me­ta ili ide­ja. Slu­že­ći se in­ter­net­skim snim­ka­ma, u se­ri­ji su oda­bra­ne one naj­s­mješ­ni­je iz ci­je­log svi­je­ta o ko­ji­ma se naj­vi­še go­vo­ri, a obu­hva­ća­ju naj­s­na­la­ž­lji­vi­je lju­de iz Ru­si­je, Ame­ri­ke i Bri­ta­ni­je. Sva­ka epi­zo­da sa­dr­ži vi­de­oisječ­ke ko­ji obra­đu­ju is­tu te­mu i kul­mi­ni­ra­ju kraj­njim rje­še­njem uz po­moć pi­ro­teh­ni­ča­ra, ke­mi­ča­ra i in­že­nje­ra Mi­kea San­so­ma te nje­go­vih “po­kus­nih ku­ni­ća” Mar­cu­sa Bron­zyja i Step­he­na Gran­ta. Do­ku­men­tar­no-znans­tve­na emi­si­ja po­čet će se pri­ka­zi­va­ti od 3. ruj­na na ka­na­lu Vi­asat Ex­plo­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.