Po­nov­no za­jed­no

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Glu­mač­ke zvi­jez­de Penélo­pe Cruz i Ja­vi­er Bar­dem u du­go­go­diš­njem su sret­nom bra­ku, a od­lič­no su­ra­đu­ju i na sni­ma­nji­ma. Su­pruž­ni­ci su glav­ne zvi­jez­de mis­te­ri­oz­nog, psi­ho­lo­škog tri­le­ra “Svi sve zna­ju” či­ju re­ži­ju pot­pi­su­je Asg­har Far­had ko­jem je ovo pr­vi film na špa­njol­skom je­zi­ku. Film, ko­ji u do­ma­ća ki­na do­la­zi 27. rujna, pra­ti La­uru (Cruz) ko­ja sa svo­je dvo­je dje­ce iz Ar­gen­ti­ne pu­tu­je u gra­dić u Špa­njol­skoj u ko­jem je odras­la. Raz­log pu­to­va­nja je vjen­ča­nje nje­zi­ne ses­tre. Usred ra­dos­nog po­nov­na obi­telj­skog okup­lja­nja i pros­la­ve, sta­ri­ja kći bi­va ote­ta. U na­pe­tim da­ni­ma ko­ji sli­je­de, raz­ne obi­telj­ske ten­zi­je kao i du­bo­ko skri­ve­ne taj­ne sa­me za­jed­ni­ce ma­log gra­da iz­a­ći će na po­vr­ši­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.