No­vi glaz­be­ni pra­vac

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Scena -

Do­la­zak Iva­na Za­ka na par­ty s broj­nim lje­po­ti­ca­ma ni­je mo­gao pro­ći ne­za­mi­je­će­no. Atrak­tiv­ne dje­voj­ke ti­je­kom no­ći stav­lja­le su ga na broj­na is­ku­še­nja, a on sam ni­je mo­gao pre­poz­na­ti je li ri­ječ o snu ili ja­vi. Je li Ivan pok­lek­nuo pred stra­ho­vi­ma, is­ku­še­nji­ma i even­tu­al­nom po­žu­dom, ot­krit će­te po­gle­da­te li ci­je­lu pri­ču nove pje­sme ”La­ku noć”. “Pje­sma ‘La­ku noć’ naj­av­lju­je moj no­vi glaz­be­ni pra­vac i za­okret pre­ma mo­der­ni­joj pro­duk­ci­ji. To je pri­mjer ka­ko će zvu­ča­ti moje nove pje­sme. Vo­lim iz­a­zo­ve, po­seb­no kad je o glaz­bi ri­ječ pa ću svo­je nove pje­sme fa­no­vi­ma pred­sta­vi­ti u novom ru­hu. Pje­sme će se usko­ro na­ći na novom al­bu­mu u iz­da­nju moje di­sko­graf­ske ku­će Hit Re­cor­ds”, re­kao je glaz­be­nik o novom hi­tu za ko­ji pot­pi­su­je glaz­bu, tekst, aran­žman i pro­duk­ci­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.