DORUČAK KOD TIFFANYJA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj - NE­NAD KORKUT

Da, vo­lim ro­man­tič­ne fil­mo­ve ko­ji ima­ju hap­py end, no na­ža­lost, ri­jet­ki su do­bri kao ovaj. Na­rav­no, kao mod­ni sla­do­ku­sac ne mo­gu bi­ti imun na či­nje­ni­cu da se u fil­mu po­ja­vi­la naj­slav­ni­ja ha­lji­na u film­skoj po­vi­jes­ti, dje­lo od­ne­dav­no po­koj­nog Hu­ber­ta de Gi­ven­c­hyja, do­brog pri­ja­te­lja i di­zaj­ne­ra glav­ne zvi­jez­de Au­drey Hep­burn. Upra­vo njoj film du­gu­je svoj šarm i sla­vu. Nje­zi­na Hol­ly Go­lig­h­tly ure­za­la nam se svi­ma u pam­će­nje i te­ško da mo­že­mo taj lik za­mis­li­ti bez nje. To vi­še iz­ne­na­đu­je po­da­tak kako autor knji­ge Tru­man Ca­po­te svo­ju glav­nu ju­na­ki­nju ni­je za­mis­lio ni pri­bliž­no ta­ko so­fis­ti­ci­ra­nu kak­vu su je Edwar­ds i Hep­burn na kra­ju na­či­ni­li. Nje­go­va Hol­ly bi­la je am­bi­ci­oz­na se­ljan­či­ca, do­du­še ne bez šar­ma, ko­ja se tru­di us­pje­ti u vi­so­kom druš­tvu, i Ca­po­te je žar­ko že­lio da je glu­mi Ma­rilyn Mon­roe. Ne­obič­no, zar ne? Ne zna­mo kako bi film is­pao da su slu­ša­li Ca­po­tea, ali či­ni se da su se ovog pu­ta stva­ri baš do­bro pos­lo­ži­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.