TV Ru­ža Mi­re Pa­ra //

Mi­re Pa­ra

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržaj -

Sje­ćam se onog li­je­pog vre­me­na ka­da bih sva­ku ve­čer po­gle­dao “Se­in­fel­da”, “Muć­ke” i “Ži­vot na sje­ve­ru”, a on­da uju­tro, po­ma­lo pos­pan zbog kas­nih ter­mi­na pri­ka­zi­va­nja, u ško­li pre­pri­ča­vao fo­re iz tih se­ri­ja ko­je su io­na­ko svi gle­da­li i zna­li. “On­da je Kra­mer...”, za­po­čeo bih, a svi bi mi uz smi­jeh do­vr­ša­va­li re­če­ni­cu... Ili, što ja znam, pi­tao bih okup­lje­no druš­tvo je­su li vi­dje­li kako je Al Bun­dy de­be­loj že­ni re­kao da su ne­ke ci­pe­le po­put lif­ta – da pod­no­se te­ži­nu samo do 400 kg, a svi bi na to po­t­vrd­no ki­ma­li gla­vom i nas­ta­vi­li pre­pri­ča­va­ti smi­ješ­ne sce­ne iz serije. Ci­je­lo ju­tro ta­ko bi­smo ci­ti­ra­li Al­fa, Re­nea iz “Alo, Alo”, Chand­le­ra i os­ta­le ge­ni­jal­ne li­ko­ve ko­je smo svi, bez iz­nim­ke, sva­ku ve­čer gle­da­li. Onaj tko ni­je, taj bi ci­je­li dan bio u ne­mi­los­ti. Pri­ja­te­lji bi ga ze­za­li, pro­fe­so­ri pro­zi­va­li da od­go­va­ra i bez ob­zi­ra na nje­go­vo zna­nje da­va­li mu lo­še ocje­ne, a sim­pa­ti­ja ne bi obra­ća­la po­zor­nost na nje­ga ni pod ve­li­kim od­mo­rom.

Vre­me­na su se, me­đu­tim, znat­no pro­mi­je­ni­la. U ovo ne­ko no­vo teh­no­lo­ško do­ba, na­ime, u ko­je­mu svat­ko sam za se­be bi­ra što će i ka­da gle­da­ti, ka­da god po­gle­dam ne­što na TV-u o če­mu bih idu­ći dan že­lio s ne­kim ma­lo po­raz­go­va­ra­ti – kao što je, evo, ne­dav­no bio slučaj s iz­vr­s­nom ta­li­jan­skom se­ri­jom “Don Mat­teo” – ni uz naj­bo­lju vo­lju ne mo­gu pro­na­ći su­go­vor­ni­ka. U du­ća­nu sam te­ti na odje­lu su­ho­mes­na­tih pro­izvo­da spo­me­nuo kako Te­ren­ce Hill u ma­lom mjes­tu po­kraj Pe­ru­gie rje­ša­va kom­pli­ci­ra­ne zlo­či­ne, oče­ku­ju­ći na­rav­no da će zna­ti o če­mu go­vo­rim, a ona me po­gle­da­la kao da joj se obra­ćam na ne­kom stra­nom i njoj ne­poz­na­tom je­zi­ku. Počela je onu sa­la­mu re­za­ti na ne­vi­đe­no de­be­le šni­te samo da bi me se što pri­je ri­je­ši­la. U tra­mva­ju sam rm­pa­li­ji od kon­duk­te­ra po­ku­šao objas­ni­ti kako taj hra­bri sve­će­nik, vo­ze­ći se svo­jim bi­ci- klom div­nim kra­jo­li­ci­ma Um­bri­je, uvi­jek na­iđe na ne­ku ne­vo­lju, a on me ni­je ni pi­tao za kar­tu, već me samo za­mo­lio da iz­a­đem na slje­de­ćoj stra­ni­ci. U kla­di­oni­ci, na­da­lje, ti­pu ko­je­ga je je­dan par na­sa­ma­rio za ve­lik do­bi­tak, ni­je ben­do­vao ni za su­hu šlji­vu sve ono što sam mu re­kao o tom div­nom čo­vje­ku ko­ji ni­ka­da ne pro­pu­šta os­ta­vi­ti po­ru­ku na­de i op­ti­miz­ma. Za­hva­lju­ju­ći šar­mu i po­zi­tiv­nos­ti, re­kao sam tom očaj­ni­ku ko­ji je na te­le­tek­s­tu tra­žio re­zul­ta­te dru­ge bje­lo­ru­ske li­ge, on čes­to po­mog­ne kri­mi­nal­ci­ma da se is­ku­pe te ih uvi­jek uvje­ri da priz­na­ju zlo­či­ne i pri­hva­te od­go­vor­nost. Ni to, uz­gred ka­za­no, ni­je ben­do­vao ni za su­hu šlji­vu. Da­nas svi samo gle­da­ju serije na in­ter­ne­tu, po ci­je­le da­ne ne­što stre­ama­ju, dow­nlo­ada­ju te uz ma­lo sre­će po­vre­me­no net­flixa­ju i chil­la­ju. Na te­le­vi­zi­ji, či­ni mi se, gle­da­ju samo ba­kin ta­ble­tić i onu plas­tič­nu gon­do­lu ko­ju im je ne­ki ro­đak dav­no do­nio iz Ve­ne­ci­je. Ho­će li ova, po­čet­kom tjed­na za­po­če­ta HRT-ova je­sen­ska she­ma to pro­mi­je­ni­ti i, ho­će li se lju­di zbog nje vra­ti­ti pred ma­le ekra­ne, a ja, Mi­ro Par, po­nov­no do­bi­ti su­go­vor­ni­ke – ne znam. Ali, is­kre­no vje­ru­jem da je to zbog ja­kog na­gla­ska na do­ma­ćoj pro­duk­ci­ji ovaj put ite­ka­ko mo­gu­će... Elem, pred­stav­lja­nje HRT-ova pro­gra­ma, na­kon ko­je­ga sam pos­tao to­li­ko op­ti­mis­ti­čan da, evo, svo­ju pr­vu Ru­žu kao novi ko­lum­nist u le­gen­dar­nom Ve­čer­nja­ko­vu Ekra­nu pok­la­njam upra­vo nji­ho­voj je­sen­skoj she­mi, vo­di­li su Mar­ko Ša­pit i Je­le­na Gli­šić. To dvo­je iz­vr­s­nih vo­di­te­lja – pr­vi je bio ve­ća zvi­jez­da od Lu­ke Mo­dri­ća za vri­je­me Svjet­skog pr­vens­tva, a dru­ga će od ove se­zo­ne vo­di­ti novi li­fes­tyle magazin – upoz­na­li su nas s mnoš­tvom no­vih for­ma­ta ko­ji su već u ovom pr­vom tjed­nu pri­ka­zi­va­nja oprav­da­li mo­ja oče­ki­va­nja.

Do­ku­men­tar­na se­ri­ja “Va­ro­ški Amar­cord”, na pri­mjer, u ko­joj se pred­stav­lja­ju dal­ma­tin­ske va­ro­ši iz per­s­pek­ti­ve lo­kal­nih le­gen­di, nji­ho­vih sje­ća­nja na dje­tinj­stvo i ži­vot u gra­du u ko­jem su odras­li, ali i do­ku­men­tar­ni se­ri­jal “Ve­li­ka­ni hr­vat­skog glu­mi­šta” ko­ji te­ma­ti­zi­ra ži­vot naj­ve­ćih do­ma­ćih glu­ma­ca, ne­što je što bi se sva­ka­ko tre­ba­lo gle­da­ti i o če­mu bi se nak­nad­no mo­glo raz­go­va­ra­ti. Ži­vo­ti Bo­ri­sa Dvor­ni­ka, Ene Be­go­vić i Šo­va­go­vi­ća, slo­žit će­te se, sva­ka­ko nu­de mnoš­tvo te­ma za raz­go­vor na pos­lu uz apa­rat za vo­du. A, is­to vri­je­di i za no­vu igra­no-do­ku­men­tar­nu se­ri­ju “Rat pri­je ra­ta”, ko­ja go­vo­ri o taj­nom oba­vje­štaj­nom ra­tu ju­gos­la­ven­skih služ­bi ti­je­kom 80-ih i po­čet­kom 90-ih. To bi čak mo­gla pos­ta­ti i te­ma u ci­je­loj re­gi­ji. O se­ri­ji “Cr­no-bi­je­li svi­jet” go­vo­ri se već dvi­je se­zo­ne, naj­vi­še o to­me je li tih go­di­na sve baš ta­ko bi­lo kako se­ri­ja pri­ka­zu­je, a ono što me po­seb­no ra­du­je jest da će se ta ras­pra­va nas­ta­vi­ti i ove je­se­ni. No­va sezona serije “Novine”, na­da­lje, o ko­joj se od Net­flixo­ve kup­nje ne go­vo­ri samo unutar na­ših gra­ni­ca, Knja­zov pu­to­pis­ni se­ri­jal i me­ga­pro­jekt “Do­ba usko­ka”, kao i mno­ge dru­ge stva­ri s ko­ji­ma su na Pri­sav­lju ove je­se­ni od­luč­no kre­nu­li, da­ju mi tu na­du da će i no­ve ge­ne­ra­ci­je ko­je su ovih da­na po­nov­no kre­nu­le u ško­lu pr­vih ne­ko­li­ko škol­skih sa­ti pro­vo­di­ti u pre­pri­ča­va­nju sve­ga ono­ga što su pret­hod­ne ve­če­ri gle­da­le na te­le­vi­zi­ji. Baš kao što smo to, eto, svi či­ni­li pri­je po­ja­ve ovih mo­der­nih teh­no­lo­gi­ja ko­je su oči­to pre­ga­zi­le kon­cept gle­da­nja te­le­vi­zi­je. Pri­če o Don Mat­teu, me­đu­tim, i da­lje ne­će bi­ti jer HRT na­ža­lost ni­je ot­ku­pio no­ve se­zo­ne. Mo­rat ću pro­na­ći ne­ki do­bar stre­am na in­ter­ne­tu...

GLE­DA LI JOŠ NET­KO TELEVIZIJU? MO­ŽDA BIS­TE ZBOG HRT-ove JESENSKE SHEME MO­GLI PO­ČE­TI

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.