te­le­no­ve­le, sa­pu­ni­ce serije...

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Intervju -

Epizoda 129

Sa­le­te je osor­na pre­ma Le­onar­du. Gi­gi go­vo­ri Mag­no­li­ji o Le­ti­ci­ji­nu ra­ku. Mag­no­lia ka­že Ti­au tu vi­jest. Pe­dro i He­lo raz­go­va­ra­ju s Le­ti­ci­jom u bol­ni­ci. Elio zas­tra­šu­je Ali­ne. Mi­le­ide ima loš pre­do­sje­ćaj. Ci­ro priz­na da zna da Ca­io ni­je nje­gov sin. Pro­na­la­ze Bet­hi­no tru­plo. Ti­ao od­la­zi u bol­ni­cu. Le­ti­cia po­či­nje li­je­če­nje. Ti­ao raz­go­va­ra s Ti­agom. Ali­ne priz­na Eli­ju da su do­ka­zi protiv Mag­no­li­je u Ti­aovu mo­bi­te­lu. Pe­dro se pre­pi­re s Ti­aom. Ti­ao tvr­di da je Le­ti­ci­jin otac jer ju je on od­go­jio. Ti­ao se raz­ga­li ka­da ugle­da Le­ti­ci­ju. Au­gus­to do­la­zi ku­ći sav utu­čen. Ci­ro se ba­ci na Ti­aov auto. Mag­no­lia saz­na da su pro­naš­li Bet­hi­no tru­plo. Leo po­sje­ti Sa­le­te. Gus­ta­vo ula­zi u ured.

Epizoda 130

Pe­dro go­vo­ri He­lo da mu ne­što ta­ji. Lu­ci­ane že­li re­ći La­uri da će Pe­dro pre­no­ći­ti u ga­le­ri­ji. He­lo raz­miš­lja ho­će li re­ći Pe­dru za trud­no­ću. Mi­sa­el i Ya­ra po­ku­ša­va­ju uvje­ri­ti Ali­ne da se uda­lji od Mag­no­li­je i Ti­aa. Le­ti­cia že­li da joj Ti­ao ka­že za­što pre­zi­re svo­ju bi­olo­šku dje­cu. Ti­ao obe­ća Fla­vi­ji no­vac. Ti­ao na­re­di Va­ne­ssi da ga upla­ti Fla­vi­ji. Pe­dro saz­na da je He­lo trud­na. Po­ku­ša­va raz­go­va­ra­ti s Anom Lu­isom. Ti­ao spa­va u bol­ni­ci i sto­ji kće­ri na ras­po­la­ga­nju. Elio mo­li pri­ja­te­lja da uđe u Ti­aov mo­bi­tel. Mi­sa­elu se ne svi­đa Fla­vi­jin po­sao. Ona se ve­se­li Va­ne­ssi­nu po­zi­vu o upla­ti. Pe­dro i He­lo raz­go­va­ra­ju. On joj ka­že da je saz­nao da je trud­na. Ona se oprav­da­va. Vi­to­ria mo­li Au­gus­ta da je ot­pra­ti u kli­ni­ku za odvi­ka­va­nje. Vje­šta­ci ut­vr­de da je Beth ubi­je­na. Ana Lu­isa od­la­zi Eli­ju i da­je mu dar u ok­vi­ru. Ti­ao shva­ti da ne­ma nje­go­va mo­bi­te­la.

Epizoda 131

Mag na­pu­šta stan i no­si sa so­bom mu­žev pi­štolj. Pe­dro go­vo­ri Es­te­lin­hi da će do­bi­ti bra­cu. Elio je­dva če­ka vi­deo iz Ti­aova mo­bi­te­la. Xan­de us­pi­je do­ći do sa­dr­ža­ja. Mag­no­lia ula­zi u Eli­jev stan, na­la­zi mo­bi­tel i shva­ti da Elio još ni­je pro­ši­rio sa­dr­žaj iz mo­bi­te­la. Na­pad­ne Eli­ja, ali ne shva­ća da je ka­me­ra na lap­to­pu uklju­če­na. Mag­no­lia uni­šti Ti­aov mo­bi­tel i ri­je­ši se do­ka­za. Vi­to­ria raz­miš­lja kako bi mo­gla saz­na­ti što se do­go­di­lo na Ven­tu­ri­ni­je­voj za­ba­vi. La­ura je na­pe­ta zbog He­lo­ine trud­no­će. Ya­ra sa­vje­tu­je He­lo da opros­ti Pe­dru. La­ura raz­miš­lja o po­vrat­ku u Lu­an­du. Pe­dro je za­mo­li da os­ta­ne. Pe­dro i Ana Lu­isa do­la­ze u Eli­jev stan i na­la­ze ga mr­tvog. Uz­dr­ma­na Ana

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.