Kako nas odre­đu­je pod­z­nak?

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Intervju -

Glu­mač­kim rječ­ni­kom re­če­no: pod­z­nak je ma­ska ko­ju auto­mat­ski na­vu­če­mo na li­ce ka­da smo upla­še­ni ili u ne­iz­vjes­nos­ti. Glu­ma je vr­lo bli­ska pro­ce­su psi­ho­te­ra­pi­je: ski­da­mo ma­sku ko­ja nam je pos­ta­la smet­nja u dalj­njem ra­zvo­ju osob­nos­ti i u ži­vo­tu, a ne­koć nam je do­no­si­la od­lu­ke važ­ne za pre­živ­lja­va­nje. Evo os­nov­nih re­ak­ci­ja shod­no ne­či­jem pod­z­na­ku, a oči­tu­ju se ka­da je oso­ba ne­si­gur­na ili se su­sre­će s ne­čim ne­poz­na­tim: Ovan u pod­z­na­ku za­uzi­ma “lju­tit/ agre­si­van” stav ili an­ta­go­nis­tič­ki stav ka­da je na bor­be­noj li­ni­ji. Bik u pod­z­na­ku pos­ta­je užas­no tvr­do­glav ili pre­tje­ra­no šar­man­tan, skri­va­ju­ći pot­pu­no druk­či­je osje­ća­je. Bli­zan­ci u pod­z­na­ku pri­ča­ju pu­no glu­pos­ti ka­da su ne­si­gur­ni. Ver­bal­no oru­đe skri­va osje­ćaj­nost. Rak u pod­z­na­ku skri­va se iza emo­ci­ja, pri­ča­ju­ći pre­vi­še, re­agi­ra­ju­ći pre­tje­ra­no po­vri­je­đe­no. Iza te ma­ske mo­že se skri­va­ti ve­li­ka sna­ga ili ana­li­tič­nost. Lav u pod­z­na­ku pri­rod­no je dra­ma­ti­čan i dra­ma­ti­zi­ra ka­da je ne­si­gu­ran. Dje­vi­ca u pod­z­na­ku pos­tav­lja niz pi­ta­nja, zna bi­ti kri­tič­na ili pre­ana­li­tič­na ka­da je ne­si­gur­na. Iza pre­ve­li­ke objek­tiv­nos­ti skri­va se osje­ćaj­nost i sim­pa­tič­nost. Va­ga u pod­z­na­ku po­ka­zu­je pre­vi­še šar­ma i “slat­ko­će” jer je na­uči­la da mo­ra bi­ti do­bra u dje­tinj­stvu. Iza tih li­je­pih ma­ni­ra skri­va se ljut­nja i pa­siv­na agre­si­ja. Škor­pi­on u pod­z­na­ku re­agi­ra in­ten­ziv­no, snaž­no, si­lo­vi­to. Mo­žda skri­va osje­ća­je ili smi­sao za hu­mor dok god ni­je si­gu­ran. Stri­je­lac u pod­z­na­ku uvi­jek je ve­dar i na­smi­jan ia­ko je u te­ško­ća­ma. Stav “sve će bi­ti do­bro” čes­to skri­va ve­li­ku sna­gu ili ve­li­ku tu­gu. Ja­rac u pod­z­na­ku po­ka­zu­je stid­lji­vost ili hlad­no­ću/tvr­do­ću iza ko­je se skri­va ne­si­gur­nost i pri­ti­sak od­go­vor­nos­ti. Vo­de­njak u pod­z­na­ku se bu­ni, po­ka­zu­je da je “druk­či­ji” ka­da je ne­si­gu­ran. Ri­be u pod­z­na­ku po­ka­zu­ju od­sut­nost du­ha, šut­nju i iz­bje­ga­va­ju kon­fron­ta­ci­ju. One te­ško pod­no­se bol i ruž­ne stva­ri, ali iza fa­sa­de kri­je se du­bo­ka sna­ga i vi­zi­onar­stvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.