ASTRO ANA­LI­ZA

An­đel­ke Su­ba­šić

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Intervju - WWW.ANDELKASUBASIC.COM

Iz­bor­nik na­še no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je oso­ba je vr­lo snaž­nog ka­rak­te­ra, što je znak da ga ži­vot ni­je ma­zio. Nje­gov po­ma­lo nje­žan iz­gled, sklad u odi­je­va­nju i uku­su, tež­nja ka lje­po­ti u sve­mu, uži­va­nje u ukus­noj hra­ni (i slat­kim oku­si­ma) oda­ju da je bio “ma­min sin”. Iza ugod­ne “ma­ske” kri­je se iz­ra­že­na gor­dost, po­nos, ali i osje­ćaj “mi­si­je” i “po­zi­va”. Iz­ra­ža­va­nje mu je lo­gič­no, op­ti­mis­tič­no i uvjer­lji­vo, a osmi­jeh po­ma­lo mis­ti­čan, kao da ni­je re­kao baš sve što u tom tre­nut­ku mis­li. Po­lo­žaj Mje­se­ca, Sa­tur­na i Ki­ro­na for­mi­ra­ju ka­rak­ter­nu pos­to­ja­nost i lo­jal­nost oso­be ko­ja se bez ža­lje­nja no­si s od­go­vor­noš­ću. To su ga na­uči­li u dje­tinj­stvu jer je ra­no pre­uzeo ulo­gu odras­log i bio di­je­te ko­je se po­na­ša do­lič­no, od­go­vor­no, skrom­no i ne hva­li se­be, već vodi bri­gu o sla­bi­ji­ma, mla­đi­ma, bliž­nji­ma. Za te kva­li­te­te zas­luž­na je pri­je sve­ga ma­ma. Za­to je Zlat­ko uvi­jek u ulozi “ro­di­te­lja” i bri­ne za dru­ge. Osje­ća­je iz­ra­ža­va oprez­no. Ve­zan je za obi­telj­sku tra­di­ci­ju pa je oso­ba ko­ja te­ško na­pu­šta duž­nost ko­ja mu je po­vje­re­na. Po­na­ša­nje mu je pre­dvid­lji­vo. Naj­ve­ća nje­go­va po­tre­ba je si­gur­nost, u ma­te­ri­jal­nom, emo­tiv­nom i so­ci­jal­nom smis­lu. Nje­go­va vlas­ti­ta dje­ca su mu po­t­vr­da vri­jed­nos­ti. Uz sve na­ve­de­no u Zlat­ku Da­li­ću je os­ta­lo “za­rob­lje­no di­je­te”. U se­bi pro­živ­lja­va pra­vu dra­mu. Vo­li do­mo­vi­nu i po­nos­no to na­gla­ša­va. On ins­tin­k­tiv­no po­ga­đa emo­ci­onal­ne po­tre­be dru­gih lju­di i ko­lek­ti­va. Za­to ga sli­je­de oni ko­je pre­dvo­di i ko­je uči. Ima ja­ku men­tal­nu sna­gu za rje­ša­va­nje pro­ble­ma i za obra­nu od utje­ca­ja dru­gih lju­di na svo­je miš­lje­nje.. Spo­so­ban je za na­gle ži­vot­ne pro­mje­ne. Za­ni­ma­ju ga druš­tve­no-po­li­tič­ki od­no­si. Sa ži­vot­nim is­kus­tvom stje­če i du­bo­ku ži­vot­nu mu­drost, iz­ra­že­nu u sa­mo­dis­ci­pli­ni i ne uz­mi­če pred pro­ble­mi­ma. Mis­ti­čan, ma­što­vit, vi­zu­ali­zi­ra i sa­nja. U ži­vo­tu i u pos­lu pra­te ga blo­ka­de i pre­pre­ke. Do kra­ja ove 2018. go­di­ne ni­žu se priz­na­nja i na­gra­de. Po­zi­tiv­ni da­tu­mi su mu: 26.9., 29., 7.10., 23.10., 25.10. U 2019. go­di­ni ne­će mu bi­ti la­ko za­dr­ža­ti mir i po­zi­tiv­ne mis­li. Sre­ća ne­će baš bi­ti na nje­go­voj stra­ni pa se na nju ne tre­ba os­la­nja­ti. Me­di­ji će na­pra­vi­ti dra­mu i iz­a­zov od sva­kog nje­go­va jav­nog is­tu­pa i do­ga­đa­ja. Tre­bao bi os­ta­ti mi­ran, skro­man, u mo­li­tvi.

PORUKA IZBORNIKU: Vr­hu­nac kri­ze je u svib­nju i lip­nju 2019. Gla­vu go­re, iz­bor­ni­če, na­vik­li ste vi na sve tak­ve iz­a­zo­ve. Veliki us­pjeh je li­jep i ve­li­čans­tven ka­da se do­go­di, ali po­tom pos­ta­je i te­ret i iz­a­zov da ga se po­t­vr­di, da se os­ta­ne na vr­hu. To je po­put pe­nja­nja na pla­nin­ski vr­hu­nac, na ko­jem ka­da ga osvo­ji­te, pos­to­ji ve­li­ka opas­nost od vje­tra ili la­vi­ne. Za­to se do­bro pri­pre­mi­te, pri­la­go­di­te okol­nos­ti­ma i po­štuj­te sna­gu pri­ro­de i Bo­ga…, a vi to do­bro zna­te.

NA­ŠA POZNATA ASTROLOGINJA PRE­DVI­ĐA ZLAT­KU DA­LI­ĆU IZAZOVNU I NAPETU 2019. GO­DI­NU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.