Novi vo­di­telj­ski iz­a­zov Je­le­ne Gli­šić u showbizz ma­ga­zi­nu Klub7

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tv Tjedan -

Je­le­na Gli­šić, ko­ja je go­di­na­ma TV gle­da­te­lji­ma do­no­si­la sre­ću, ne­dav­no je do­bi­la no­vu, oz­bilj­ni­ju ulo­gu. Pre­uzet će vo­di­telj­sku pa­li­cu u HRT-ovu showbizz&li­fes­tyle ma­ga­zi­nu Klub 7 ko­ji će, od ove je­se­ni na afir­ma­ti­van i za­ba­van na­čin pri­ka­zi­va­ti ak­tu­al­na druš­tve­na zbi­va­nja u Hr­vat­skoj i svi­je­tu. No­vom pos­lu li­je­pa 31-go­diš­nja­ki­nja iz­u­zet­no se ve­se­li jer je ri­ječ o for­ma­tu u ko­je­mu mo­že po­ka­za­ti pu­no vi­še ne­go dok je bi­la samo lo­to-dje­voj­ka. Kako se osje­ća­te zbog no­ve emi­si­je? Uz­bu­đe­no. Po­go­to­vo za­to što će HRT ima­ti showbiz&li­fes­tyle magazin. Ko­li­ko go­di­na ra­di­te kao lo­to-dje­voj­ka? Šest i pol go­di­na. Pi­ta­ju li vas lju­di na ces­ti ko­je bro­je­ve da upla­te? Da, go­to­vo sva­kod­nev­no i to mi je sim­pa­tič­no. Igra­te li i vi? Kad imam sni­ma­nje u pos­lov­ni­ci, on­da odi­gram. Mo­ji ro­di­te­lji osvo­ji­li su je­dan iz­nos kad sam ima­la osam­na­est go­di­na. Jes­te li kao ma­li ma­šta­li o te­le­vi­zij­skoj ka­ri­je­ri? Ne. Že­lje­la sam bi­ti od­vjet­ni­ca. Tko vam je vo­di­telj­ski uzor? Ne­mam uzor, že­lim bi­ti svo­ja. Vo­lim pra­ti­ti ko­le­ge i uči­ti od njih. Či­me se ba­vi­te kad nis­te na te­le­vi­zi­ji? Slu­šam glaz­bu, vo­lim či­ta­ti knji­ge iz po­dru­čja psi­ho­lo­gi­je. Kad mi se pru­ži pri­li­ka, ro­nim, ro­lam ili se opu­štam do­ma uz ne­ku do­bru glaz­bu. Što ste zad­nje pro­či­ta­li? “Psi­ho­lo­gi­ju lič­nos­ti” Ran­dal­la J. Lar­se­na i Da­vi­da M. Bu­ssa. Ve­za­no za di­plom­ski. Na ko­ji ste pro­jekt ko­ji ste ra­di­li naj­po­nos­ni­ji? Za­gre­bač­ki fes­ti­val. To mi je bio pr­vi veliki pro­jekt ko­ji ću uvi­jek pam­ti­ti. Stu­di­ra­li ste pra­vo tri go­di­ne. Pra­ti­te li još što se do­ga­đa na pra­vo­sud­noj sce­ni, ak­tu­al­ne slu­ča­je­ve? Ne. Kako odr­ža­va­te li­ni­ju? Ne odr­ža­vam je, htje­la bih se udeb­lja­ti ko­ju ki­lu. Či­me vas je osvo­jio part­ner? Dru­ga­či­ji je, sa­mo­po­uz­dan, si­gu­ran u se­be, čvr­sto sto­ji no­ga­ma na zem­lji, Bik je po ho­ro­sko­pu kao i ja. O sve­mu mo­že­mo raz­go­va­ra­ti. Kak­vu glaz­bu slu­ša­te? De­ep Ho­use. Vo­di­te i emi­si­ju o auto­mo­bi­li­ma “Au­to­mar­ket”. Ko­ji je vaš auto iz sno­va? Vol­vo XC 90; vo­lim što je SUV, što ima pros­to­ra i što sam si­gur­na u nje­mu kao u ten­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.