Moj omi­lje­ni TV tre­nu­tak

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

PRATIM SATELITE

Le­gen­dar­ni biv­ši ured­nik Za­bav­nog pro­gra­ma i no­vi­nar Sa­ša Za­le­pu­gin za Ekran je po­di­je­lio što sad gle­da na TV-u. – Do­ma­ća zbi­va­nja pratim uglav­nom pu­tem Dnev­ni­ka No­ve TV i te­le­vi­zi­je N1 jer su i objek­tiv­ni­ji i naj­ma­nje stra­nač­ki obo­je­ni. Bu­du­ći da su vi­jes­ti iz svi­je­ta u svim na­šim dnev­ni­ci­ma sve­de­ne na mi­ni­mum, o nji­ma se in­for­mi­ram iz raz­nih sa­te­lit­skih iz­vo­ra (CNN, BBC, Ru­ssia To­day, Al Ja­ze­era). Od druš­tve­no-po­li­tič­kih i dru­gih ak­tu­al­nih do­ga­đa­nja pre­fe­ri­ram emi­si­je Pe­ti dan i Po­la ure kul­tu­re. Od za­bav­nih emi­si­ja re­do­vi­to pratim Po­tje­ru, prem­da ne­kim su­di­oni­ci­ma iz­van­red­no ve­li­kog zna­nja za­mje­ram ne­što što su mo­ra­li na­uči­ti još u puč­koj ško­li, pri­mje­ri­ce da je ime­ni­ca ve­čer žen­skog ro­da pa ni­ka­ko ne mo­že bi­ti ni do­bar ni do­bro ne­go sa­mo do­bra ve­čer. U oče­ki­va­nju iz­van­red­ne za­bav­no-glaz­be­ne emi­si­je A-stra­na sa za­ni­ma­njem pratim emi­si­ju Su­per­ta­lent. Ima mno­go za­nim­lji­vih do­ku­men­tar­nih emi­si­ja, i do­ma­ćih i stra­nih, ali naj­bo­lje se ipak mo­gu na­ći na sa­te­lit­skim pos­ta­ja­ma Dis­co­very Chan­nel, His­tory Chan­nel, Na­ti­onal Ge­ogra­fic… Gle­dam i fil­mo­ve na raz­nim ka­na­li­ma, za­pra­vo ih sni­mam i on­da bi­ram. Ta­ko­đer vo­lim po­gle­da­ti važ­na sport­ska nad­me­ta­nja.

SA­ŠA ZA­LE­PU­GIN

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.