Moj omi­lje­ni TV tre­nu­tak

Ra­do gle­dam Dnev­nik

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Le­gen­dar­na glu­mi­ca Na­da Abrus za „Ekran“je is­pri­ča­la što vo­li gle­da­ti na te­le­vi­zi­ji. Kad uđem u stan iz na­vi­ke uklju­ču­jem TV, ima emi­si­ja kad sjed­nem i uži­vam, a to su do­ku­men­tar­ni fil­mo­vi i pu­to­pis­ne re­por­ta­že, ko­ji pri­ka­zu­ju lje­po­tu, bo­gat­stvo, kul­tur­ne zna­me­ni­tos­ti i re­al­nu si­tu­aci­ju pojedine zem­lje. Uži­vam gle­da­ju­ći i slu­ša­ju­ći o zem­lja­ma i gra­do­vi­ma u ko­ji­ma sam bi­la ili tek že­lim oti­ći, i ču­ti za­nim­lji­vos­ti iz me­ni ma­nje poz­na­tih vre­me­na. Od do­ku­men­tar­nih se­ri­je tre­nut­no pra­tim “Šez­de­se­te”. Od dru­gih stva­ri na te­le­vi­zi­ju, ra­do po­gle­dam se­ri­je u ko­ji­ma igra­ju mo­ji ko­le­ge glum­ci, ta­ko da gle­dam se­ri­je “Na gra­ni­ci”, ”Po­gre­šan čo­vjek” i “No­vi­ne”. Kao di­je­te ko­je je odras­ta­lo u split­skim va­ro­ši­ma, s velikim gu­štom gle­dam “Va­ro­ški amar­cord”, kao i uvi­jek svje­žu i ak­tu­al­nu se­ri­ju “Na­še ma­lo mis­to” u ko­joj sam igra­la kao ti­nej­dže­ri­ca. Dnev­no pra­tim i “Vi­jes­ti iz kul­tu­re”. Sa za­ni­ma­njem gle­dam i “Pro­vje­re­no” i “Po­tro­šač­ki kod” gdje me in­for­mi­ra­ju o pra­vi­ma po­tro­ša­ća i dru­gim pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se su­sre­ću gra­đa­ni. Ka­da imam vre­me­na, po­gle­dam i “Dnev­nik”, čes­to i na vi­še pro­gra­ma, jer mi je za­nim­lji­vo vi­dje­ti ka­ko is­tu pri­ču obra­đu­je vi­še no­vi­nar­skih eki­pa.

NA­DA ABRUS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.