Vraž­ji vi­oli­nist Da­vid Gar­rett dokazao da je svjet­ska zvijezda

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Party Time... -

Je­dan od naj­poz­na­ti­jih vi­oli­nis­ta su­vre­me­nog do­ba Da­vid Gar­rett na koncertu u za­gre­bač­koj Are­ni ko­ji je tra­jao vi­še od dva sa­ta, odu­še­vio je iz­ved­ba­ma hi­to­va jed­nih od najvećih glaz­be­ni­ka po­put Prin­cea, Col­d­playa, Ste­vi­eja Won­de­ra, a mla­đoj pu­bli­ci pri­bli­žio se svi­ra­ju­ći pjesme iz Dis­neye­vih ani­mi­ra­nih fil­mo­va kao i najvećih dje­la kla­sič­ne glaz­be. Publika je na­kon sva­ke pjesme Gar­ret­ta na­gra­di­la ve­li­kim plje­skom, a nje­gov “Ex­plo­si­ve li­ve” show oprav­dao je sta­tus jed­nog od naj­tra­že­ni­jih na svi­je­tu. publika pra­ti­la ga je u sto­pu.

– Vo­lio bih se vra­ti­ti u Za­greb i bo­lje ga do­ži­vje­ti – re­kao je Gar­rett.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.