SVE U 7

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Ruza -

Emi­ti­ran je na HTV-u 2011.–13. u 145 emi­si­ja. Nas­tao je pre­ma en­gle­skom iz­vor­ni­ku Ri­sking It All, a za­miš­ljen je kao svo­je­vr­s­ni obr­nu­ti Tko že­li biti mi­li­ju­naš? Na­tje­ca­telj je na sa­mom po­čet­ku bio mi­li­ju­naš i taj bi no­vac za­dr­žao ako bi toč­no od­go­vo­rio na svih se­dam pi­ta­nja bez ko­ri­šte­nja džo­ke­ra. Po­seb­nost kvi­za bi­la je u to­me što bi na sva­kom slje­de­ćem pi­ta­nju broj po­nu­đe­nih od­go­vo­ra ras­tao za je­dan (na pr­vom su pi­ta­nju bi­la tri po­nu­đe­na od­go­vo­ra, a na sed­mom de­vet). U kvi­zu je mi­li­jun­sku na­gra­du osvo­jio Le­onard Mli­na­rić 2012.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.