Epi­zo­da 96

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvucni -

Feh­mi ga po­du­pi­re i čak či­ni pr­vi ko­rak ka­ko bi kre­nu­li u no­vi ži­vot i ku­pu­je im ku­ću. Obje obi­te­lji, is­klju­ču­ju­ći Mu­ka­des, s Fa­ti­hom i Zej­ne­pom di­je­le uz­bu­đe­nje i ra­dost zbog no­vog do­ma. Za Fa­ti­ha i Zej­nep za­is­ta je po­če­lo sa­svim no­vo raz­dob­lje. No ono što ni jed­no ni dru­go ne znaju jest da ih u nji­ho­vu no­vom ži­vo­tu oče­ku­je još jed­no ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje... će­ni su pod sum­njom da su ubi­li Emrea jer je si­lo­vao Gok­če. To je ka­tas­tro­fa za sve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.