Epi­zo­da 42

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Zvucni -

Pod utje­ca­jem Ali Ne­dža­to­vih ri­je­či Ej­lul od­lu­či os­ta­ti u Is­tan­bu­lu. Ka­že Ali­ju Ne­dža­tu što je saz­na­la o Ba­ri­še­voj smr­ti. On i g. Enver za­jed­no ra­de na to­me da ra­zot­kri­ju uz­rok Ba­ri­še­ve smr­ti. G. Enver je odav­no pro­na­šao vo­za­ča ka­mi­ona ko­ji se za­bio u Ali Ne­dža­tov automobil... To ni­je bi­la ne­sre­ća, ne­go pla­ni­ra­no uboj­stvo i sve uka­zu­je na Mu­ra­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.