Se­ri­je su pos­ta­le bo­lje od fil­mo­va

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Party Time -

Ri­jet­ko gle­dam te­le­vi­zi­ju jer se pre­vi­še iživ­ci­ram zbog in­for­ma­tiv­nog di­je­la pa te­le­vi­zor uklju­ču­jem ci­lja­no, is­klju­či­vo ra­di do­ku­men­ta­ra­ca, se­ri­ja ili fil­mo­va ko­je vo­lim, uglav­nom sta­rih kla­si­ka ili do­ku­men­ta­ra­ca. U zad­njih ne­ko­li­ko go­di­na se­ri­je su, či­ni mi se, kva­li­te­tom i pro­duk­ci­jom na­diš­le fil­mo­ve; uži­va­la sam pri­mje­ri­ce u “Ku­ći od ka­ra­ta” dok si­tu­aci­ja u Ame­ri­ci ni­je uči­ni­la se­ri­ju ba­nal­nom u od­no­su na re­al­nost, a sve ih je vi­še od­lič­no na­prav­lje­nih. Naj­vi­še gle­dam do­ku­men­tar­ce, op­sjed­nu­ta sam nji­ma. Kao stras­tve­na ku­ha­ri­ca, ne mo­gu odo­lje­ti emi­si­ji Chef’s Ta­ble, a sla­bost su mi su kos­ti­mi­ra­ne po­vi­jes­ne se­ri­je i fil­mo­vi po­put Tu­do­ra, fe­no­me­nal­nih Me­di­ci­ja ili Down­ton Ab­bey. Moj ‘gu­il­ty ple­asu­re’ je Igra pri­jes­to­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.