Prok­let­stvo film­skih ulo­ga

Film­ski se­to­vi čes­to su svje­do­či­li pra­voj bor­bi za ži­vot slav­nih glu­ma­ca ko­ji su umr­li ili stra­da­li sni­ma­ju­ći poz­na­te fil­mo­ve i se­ri­je

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Party Time - ULO­GE IH KOŠTALE Pi­še: Sa­mir Mil­la Fo­to­gra­fi­je: Pro­mo

Film­ski i TV svi­jet pun je pri­ča o glum­ci­ma ko­ji su umr­li ti­je­kom sni­ma­nja fil­mo­va i se­ri­ja. Ne­ki od njih umr­li su tra­gič­nom smr­ću, dok je bi­lo slu­ča­je­va i kad su glum­ci umr­li na­kon bo­les­ti, a re­da­te­lji su mo­ra­li za­vr­ši­ti film uz po­moć dvoj­ni­ka ili glu­ma­ca ko­ji su usko­či­li u ulo­gu. Clark Ga­ble imao je 59 go­di­na ka­da je sni­mao film “Ne­pri­la­go­đe­ni”. In­zis­ti­rao je da sni­ma bez po­mo­ći ka­ska­de­ra, a ra­di­lo se o ja­ko na­por­nim sni­ma­nji­ma. Pri­mje­ri­ce, u jed­noj sce­ni vu­ku ga uže­tom 120 me­ta­ra pre­ko is­u­še­nog je­ze­ra, br­zi­nom 40 ki­lo­me­ta­ra na sat. Sa­mo 12 da­na na­kon za­vr­šet­ka sni­ma­nja Ga­ble je do­ži­vio sr­ča­ni udar, a mno­gi su ta­da pi­sa­li ka­ko je to upra­vo po­s­lje­di­ca fi­zič­kih na­po­ra na sni­ma­nju “Ne­pri­la­go­đe­nih”. Sa­mo go­di­nu i pol na­kon Ga­blea umr­la je i Ma­rilyn Mon­roe, pa su “Ne­pri­la­go­đe­ni” po­s­ljed­nji film ko­ji su sni­mi­li. Ste­ve Irwin bio je omi­lje­ni te­le­vi­zij­ski lik za­hva­lju­ju­ći svom pri­rod­njač­kom i do­ku­men­tar­nom se­ri­ja­lu “Lo­vac na kro­ko­di­le”. Umro je u 44. go­di­ni sni­ma­ju­ći no­vi se­ri­jal pod na­zi­vom “Na­jo­pas­ni­je ži­vo­ti­nje u oce­anu” (The Oce­an’s De­ad­li­est). Ži­vo­ta ga je ko­štao ubod ra­že, ko­ja sva­ka­ko ne spa­da me­đu na­jo­pas­ni­je ži­vo­ti­nje oce­ana. Nje­go­va kći Bin­di i sin Ro­bert nas­ta­vi­li su s ta­ti­nim na­s­lje­đem pa su ne­dav­no na Ani­mal Pla­ne­tu po­kre­nu­li se­ri­ju “Cri­key! It’s The Irwins.” John Rit­ter na­šim je gle­da­te­lji­ma naj­poz­na­ti­ji po ulo­zi u se­ri­ji “8 jed­nos­tav­nih pra­vi­la”. Tra­gič­no, ali upra­vo mu je poz­li­lo na se­tu te se­ri­je 2003. go­di­ne. Us­ta­nov­lje­no je da mu je puk­nu­la aor­ta, a ni­je mu mo­gla po­mo­ći ni br­za li­ječ­nič­ka in­ter­ven­ci­ja. Umro je is­te ve­če­ri u 54. go­di­ni. Idu­će go­di­ne u se­ri­ji ga je za­mi­je­nio Da­vid Spa­de. Ne­što sta­ri­ji gle­da­te­lji do­bro se sje­ća­ju hit se­ri­je “Na taj­nom za­dat­ku” ko­ju smo gle­da­li sre­di­nom osam­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća. Glav­na zvi­jez­da te se­ri­je Jon-Erik Hexum pre­mi­nuo je na se­tu se­ri­je ka­da je uzeo pi­štolj na­pu­njen ćor­ci­ma i re­kao “mo­že­te li vje­ro­va­ti ovoj glu­pos­ti”. Za­tim je po­vu­kao oba­rač, a udar mu je slo­mio lu­ba­nju i iz­a­zvao ve­li­ko kr­va­re­nje u moz­gu od ko­jeg je umro. Imao je sa­mo 26 go­di­na.

Pa­ul Wal­ker, naj­poz­na­ti­ji po ulo­zi Bri­ana O’Con­ne­ra u fran­ši­zi “Br­zi i žes­to­ki”, po­gi­nuo je kao su­vo­zač u pro­met­noj ne­sre­ći 30. stu­de­no­ga 2013. za­jed­no sa svo­jim fi­nan­cij­skim sa­vjet­ni­kom ko­ji je uprav­ljao auto­mo­bi­lom. Imao je 40 go­di­na. Ne­sre­ća se do­go­di­la ti­je­kom sni­ma­nja fil­ma “Br­zi i žes­to­ki 7”, ko­je je pre­ki­nu­to iz po­što­va­nja pre­ma Wal­ke­ro­voj obi­te­lji. Na kra­ju su Pa­ulo­va bra­ća sni­mi­la os­ta­tak nje­go­ve ulo­ge.

Bran­don Lee bio je je­di­ni sin le­gen­dar­nog Bru­cea Le­eja i Lin­de Lee Cadwell. Na sni­ma­nju fil­ma “Vra­na” 1993. nje­gov je lik tre­bao bit po­go­đen. No is­pos­ta­vi­lo se da je u pi­što­lju ko­jim je pu­ca­no na nje­ga bio i pra­vi me­tak me­đu ma­ne­var­ski­ma. Po­go­đen je u ab­do­men i pre­mi­nuo je u bol­ni­ci. Film je za­vr­šen uz po­moć CGI-ja i du­ble­ra i pu­šten je u ki­na go­di­nu da­na na­kon Le­eje­ve smr­ti. Da­nas se sma­tra pra­vim kla­si­kom. Ne­ka­daš­nja ti­nej­džer­ska zvi­jez­da He­ath Led­ger za­vr­šio je sni­ma­nje fil­ma “Vi­tez ta­me”, a ti­je­kom sni­ma­nja fil­ma “Ima­gi­na­rij dok­to­ra Pa­ra­na­ssu­sa” 2008. go­di­ne pre­mi­nuo je od slu­čaj­nog pre­do­zi­ra­nja li­je­ko­vi­ma. Za ulo­gu u fil­mu “Vi­tez ta­me” po­s­mrt­no je do­bio Os­ca­ra za naj­bo­ljeg spo­red­nog glumca, a “Ima­gi­na­rij dok­to­ra Pa­ra­na­ssu­sa” do­vr­ši­le su naj­tra­že­ni­je ho­li­vud­ske zvi­jez­de da­naš­nji­ce Joh­n­ny Depp, Co­lin Far­rell i Ju­de Law.

Vic­tor Vic Mor­row bio je poz­nat po ka­rak­ter­nim ulo­ga­ma, ali i po nas­tu­pi­ma u ko­ji­ma je naj­češ­će tu­ma­čio ne­ga­tiv­ce. Naj­poz­na­ti­ji je, me­đu­tim,

po svo­joj po­s­ljed­njoj ulo­zi u fil­mu “Zo­na su­mra­ka” 1982. go­di­ne, od­nos­no po to­me što je na sni­ma­nju smrt­no stra­dao u ne­sre­ći ko­ju je iz­a­zvao pad he­li­kop­te­ra, a pri če­mu je stra­da­lo još dvo­je dje­ce. Re­da­telj fil­ma John Lan­dis i još če­tve­ro lju­di op­tu­že­ni su za ne­na­mjer­no uboj­stvo, no iz­van­sud­ski na­go­di­li su se s obi­te­lji­ma stra­da­lih.

John Can­dy ci­je­li je ži­vot po­sve­tio na­smi­ja­va­nju dru­gih, bdu­ći da je naj­bo­lje ulo­ge os­tva­rio u ko­me­di­ja­ma kao što su “Avi­oni, vla­ko­vi i au­to­mo­bi­li”, “Ujak Buck” i “Lop­ti­ce u sve­mi­ru”. Umro je od sr­ča­nog uda­ra 4. ožuj­ka 1994. go­di­ne sni­ma­ju­ći film “Wa­gons East”, ko­ji su kas­ni­je pro­zva­li nje­go­vim naj­go­rim fil­mom. Imao je sa­mo 43 go­di­ne.

Art Sc­holl bio je pi­lot avi­ona ko­ji je na broj­nim fil­mo­vi­ma sni­mao ka­ska­der­ske sce­ne. Po­gi­nuo je 1985. go­di­ne ti­je­kom sni­ma­nja fil­ma “Top Gun”. Po­ku­šao je iz­ves­ti te­ški ma­ne­var avi­onom Pit­ts na ko­jem su bi­le ka­me­re, no iz­gu­bio je kon­tro­lu i pao u Ti­hi oce­an.

Bran­don Lee Na sni­ma­nju fil­ma ‘Vra­na’ po­go­đen je pra­vim met­kom u ab­do­men. Pre­mi­nuo je u bol­ni­ci.

1. Pa­ul Wal­ker Umro je kao su­vo­zač u pro­met­noj ne­sre­ći ti­je­kom sni­ma­nja “Br­zi i žes­to­ki 7” 2. John Rit­ter Glum­cu je poz­li­lo na sni­ma­nju se­ri­je “8 jed­nos­tav­nih pra­vi­la”. 3. Jon-Erik Hexum pre­mi­nuo je na se­tu se­ri­je “Na taj­nom za­dat­ku” na­kon što se igrao pi­što­ljem na­pu­nje­nim ćor­ci­ma. 3.

1.

2.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.