KA­KO IZ­GLE­DA DOM MIRJANE MIKULEC

MIRJANA MIKULEC Vo­di­te­lji­ca InDi­zaj­na otvo­ri­la nam je vra­ta svog sta­na i ot­kri­la taj­nu du­go­go­diš­njeg us­pje­ha vlas­ti­te TV emi­si­je

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Party Time - Raz­go­va­ra­la: Mia Bu­va Fo­to­gra­fi­je: Da­vor Puk­la­vec/Pixsell i Darko Mi­ha­lić

Na spo­men nje­zi­na ime­na mno­gi­ma je pr­va po­mi­sao dom iz sno­va. Mirjana Mikulec, ko­ja već 14 sezona sto­ji iza omi­lje­ne emi­si­je o ure­đe­nju in­te­ri­je­ra, ot­kri­va ka­ko iz­gle­da nje­zin dom, ko­ji joj je naj­o­mi­lje­ni­ji dio sta­na, ali i do­pu­šta li uku­ća­ni­ma da joj po­ma­žu oko ure­đe­nja ži­vot­nog pros­to­ra. U ti­je­ku je 14. sezona emi­si­je InDi­zajn. Za­is­ta jed­na li­je­pa broj­ka. U če­mu je ključ us­pje­ha ove emi­si­je?

U nas­to­ja­nju da iz se­zo­ne u se­zo­nu bu­de­mo sve bo­lji. Na­kon sva­ke se­zo­ne, pa čak i epi­zo­de, in­zis­ti­ram na to­me da slje­de­ća bu­de druk­či­ja i in­for­ma­tiv­ni­ja od dru­ge. Uz to, nas­to­ji­mo da svat­ko pro­na­đe ne­što za se­be pa pri­ka­zu­je­mo pri­mje­re luk­suz­ni­jih sta­no­va jed­na­ko kao i rje­še­nja za sva­či­ji džep. Mis­lim da gle­da­te­lji to pre­poz­na­ju. Ka­da ste shva­ti­li da je di­zajn in­te­ri­je­ra ono či­me se že­li­te ba­vi­ti? Jes­te li o to­me ma­šta­li još kao dje­voj­či­ca? Pa mo­ram priz­na­ti da sam ot­kad znam za se­be stal­no ne­što raz­mje­šta­la po ku­ći, iz­ra­đi­va­la, se­li­la, a kad sam za­vr­ši­la sred­nju ško­lu, zna­la sam već da se ti­me že­lim ba­vi­ti i da­nas mi je baš dra­go da sam sli­je­di­la svo­je že­lje. Što vas in­s­pi­ri­ra ka­da je ri­ječ o ure­đe­nju in­te­ri­je­ra? Hm, in­s­pi­ra­ci­ja ni­je ne­što što do­đe ka­da je tre­ba­te, ali ne­ka­ko se uvi­jek vra­tim pre­pu­na doj­mo­va, ide­ja i kre­ativ­ne ener­gi­je na­kon pu­to­va­nja. Ne­dav­no sam po­sje­ti­la Ko­pen­ha­gen ko­ji je do­is­ta druk­či­ji od svih gra­do­va ko­je sam po­sje­ti­la, a ka­ko sam po pri­ro­di ro­man­tič­na, mo­ja je vječ­na in­s­pi­ra­ci­ja Pariz.

Druš­tve­ne mre­že pos­ta­le su pra­vi iz­vor in­s­pi­ra­ci­je ka­da je ri­ječ o mo­di, ku­li­nar­stvu, ali i o ure­đe­nju do­ma. In­s­pi­ri­ra­te li se i vi druš­tve­nim mre­ža­ma? Pra­ti­te li blo­ge­re, in­flu­en­ce­re? Na­rav­no. Naj­vi­še pra­tim mo­du i in­te­ri­je­re, a omi­lje­na in­flu­en­ce­ri­ca mi je odu­vi­jek Kel­ly Hop­pen. Ne sa­mo da su nje­zi­ni in­te­ri­je­ri ge­ni­jal­ni već je pra­vi uzor i za­to što je sve sa­ma pos­ti­gla is­klju­či­vo svo­jim tru­dom i ta­len­tom.

Što vam pred­stav­lja naj­ve­ći iza­zov u pos­lu ko­jim se ba­vi­te? Op­će­ni­to go­vo­re­ći, naj­ve­ći je iza­zov spo­ji­ti es­te­ti­ku i funk­ci­onal­nost u ma­lim ži­vot­nim pros­to­ri­ma. To­me sam čak po­sve­ti­la i jed­nu od knji­ga ko­je sam na­pi­sa­la. Zna­te li ko­li­ko ste do­mo­va pre­ure­di­li u ovih 14 sezona InDi­zaj­na? Ka­ko za­dr­ža­va­te ino­va­tiv­nost pri sva­kom no­vom do­mu na ko­jem ra­di­te? Uf, sad su već ti­su­će u pi­ta­nju. Do­is­ta ne znam to­čan broj, ali pu­no ih je. Sva­ki od njih druk­či­ji je od pret­hod­nog, a sva­ki kli­jent ili vlas­nik ima druk­či­je po­tre­be, in­te­re­se pa i ukus ta­ko da ni­je­dan pro­jekt na ko­jem ra­dim ni­je is­ti. Lje­po­ta ili funk­ci­onal­nost? Jes­te li ika­da na­uš­trb li­je­pog ko­ma­da na­mje­šta­ja pot­pu­no iz­ig­no­ri­ra­li funk­ci­onal­nost? Naj­bo­lje je obo­je, uvi­jek se tru­dim spo­ji­ti i jed­no i dru­go, oni jed­nos­tav­no idu ru­ku pod ru­ku i moj za­da­tak kao di­zaj­ne­ra in­te­ri­je­ra je upra­vo pro­na­ći na­čin ka­ko to dvo­je spo­ji­ti. Ko­li­ko ste vre­me­na utro­ši­li na opre­ma­nje vlas­ti­tog sta­na? Što je bi­lo naj­zah­tjev­ni­je? Pa mo­ram priz­na­ti da je sve bi­lo go­to­vo pri­lič­no br­zo ia­ko je bi­lo za­is­ta zah­tjev­no. Ka­ko je to pri­je bio ured, tran­sfor­ma­ci­ja iz pos­lov­nog u stam­be­ni pros­tor, mo­ra­li smo mi­je­nja­ti ap­so­lut­no sve. Naj­zah­tjev­ni­ji dio bio je sva­ka­ko taj što sam se is­to­vre­me­no naš­la u po­zi­ci­ji pro­jek­tan­ta i kli­jen­ta, ali vri­je­di­lo je tru­da, ja­ko sam za­do­volj­na ka­ko je stan is­pao. Do­pu­šta­te li svo­jim uku­ća­ni­ma da su­dje­lu­ju na­mje­šta­nju do­ma ili je to is­klju­či­vo vaš po­sao? Na­rav­no da do­pu­štam, ali naj­češ­će to oni iona­ko pre­pus­te me­ni.

Mo­ra li kva­li­te­tan ko­mad na­mje­šta­ja nuž­no bi­ti i skup? Prev­la­da­va li u va­šem do­mu is­klju­či­vo di­zaj­ner­ski na­mje­štaj? Ima ja­ko pu­no ko­ma­da na­mje­šta­ja po po­volj­noj ci­je­ni, a ko­ji iz­gle­da­ju ge­ni­jal­no. Is­to ta­ko, ima i obr­nu­tih pri­mje­ra, dak­le ko­ma­da na­mje­šta­ja ko­je ni­ko­me ne bih po­že­lje­la u do­mu, a či­ja eti­ke­ta ima ci­je­nu od ko­je bo­li gla­va. Iza sva­ke ci­je­ne sto­ji oprav­dan raz­log, a naj­bo­lje iz­gle­da kom­bi­na­ci­ja di­zaj­ner­skog i onog jef­ti­ni­jeg pa tak­vu kom­bi­na­ci­ju imam u svom do­mu. Ko­ji vam je naj­o­mi­lje­ni­ji dio sta­na i zbog če­ga? Gdje pro­vo­di­te naj­vi­še vre­me­na? Ku­hi­nja! Ka­da sam pro­jek­ti­ra­la stan, htje­la sam ve­li­ku ku­hi­nju s pu­no spre­miš­nog pros­to­ra, ali pla­ni­ra­la sam da će druš­tve­no sre­di­šte sta­na ipak bi­ti dnev­ni bo­ra­vak. Ta­ko je is­pr­ve i bi­lo, ali ne­ka­ko pri­rod­no su se sva dru­že­nja pre­se­li­la u ku­hi­nju, pa ta­ko on­dje ru­ča­mo, dru­ži­mo se s obi­te­lji i pri­ja­te­lji­ma, cu­re čak pi­šu za­da­ću... Ima­te li ne­kih ne­is­pu­nje­nih sno­va kad je ri­ječ o pos­lu? Pa ima ih pu­no, ali ra­di­je ih ne bih is­ti­ca­la. Sva­ki dan no­si no­ve pri­li­ke i mo­guć­nos­ti, pu­na sam en­tu­zi­jaz­ma za svoj po­sao i tko zna što je sve pre­da mnom i mo­jim ti­mom.

Mo­der­naku­hi­nja Mir­ja­ni je naj­o­mi­lje­ni­ji dio sta­na u ko­jem se dru­ži s obi­te­lji i pri­ja­te­lji­ma. Nje­zi­ne dje­voj­či­ce ov­dje čak pi­šu i za­da­ću.

Spa­va­ća so­ba kom­bi­ni­ra raz­ne ko­ma­de na­mje­šta­ja ko­ji su se sa­vr­še­no uk­lo­pi­li u jed­nu cje­li­nu. U svom do­mu Mirjana ima kom­bi­na­ci­ju di­zaj­ner­skog i jef­ti­ni­jeg na­mje­šta­ja, a is­ti­če ka­ko iza sva­ke ci­je­ne sto­ji oprav­dan raz­log.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.