Dok­tor zna­nos­ti F. J. tri mje­se­ca vo­dio is­tra­ži­va­nja nad bi­oener­ge­ti­ča­rom Đu­kom Ba­jić

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tjedan Tv -

IZ­JA­VA DOK­TO­RA ZNA­NOS­TI:

Ro­đen sam u Za­gre­bu, imam 67 go­di­na. Dok­to­rat sam za­vr­šio u SAD-u New & Wor­ld, naj­us­pješ­ni­jem i naj­sta­ri­jem ame­rič­kom fa­kul­te­tu na Har­var­du. Pri­je 20 go­di­na sam se vra­tio u na­šu Hr­vat­sku i ra­dim na na­šem naj­ve­ćem ins­ti­tu­tu zna­nos­ti.

Na­ime, ra­di se o sli­je­de­ćem: 10 go­di­na sam pra­tio gosp. Ba­ji­ća na na­šim TV ku­ća­ma i u raz­nim no­vin­skim re­por­ta­ža­ma ko­je su pi­sa­le o nje­go­vim us­pje­si­ma što me ja­ko fas­ci­ni­ra­lo i iz­ne­na­di­lo. Gosp. Ba­jić je vr­lo jed­nos­ta­van i ugo­dan gos­po­din ko­ji pri­ča svo­jim čis­to na­rod­nim rječ­ni­kom, ni­šta pre­tje­ra­no, a do­volj­no da ci­je­la jav­nost ra­zu­mi­je. Mo­ram na­po­me­nu­ti da je kod Ba­ji­ća na­gla­še­na iz­nad­pro­sječ­na in­te­li­gen­ci­ja, vr­lo je vješt, opre­zan i vr­lo pre­ci­zan. Ve­li­ki je mu­drac is­toč­njač­ke ne­ko­nven­ci­onal­ne me­di­ci­ne, i ste­kao je ve­li­ka is­kus­tva u svom ra­du.

Jed­nom pri­li­kom na­gla­sio mi je da ja­ko vo­li svoj po­sao i da že­li bi­ti broj 1 u svi­je­tu. Pro­šao je raz­ne kon­gre­se, Ru­si­ju, In­di­ju, Ki­nu i uz sve to oda­jem mu priz­na­nje kao ve­li­kom mu­dra­cu u vje­šti­na­ma iz ne­ko­nven­ci­onal­ne me­di­ci­ne.

Pri­je če­ti­ri mje­se­ca na­zvao sam gosp. Ba­ji­ća te­le­fo­nom, pred­sta­vio sam se tko sam i što ra­dim. Že­lio sam da do­đe kod me­ne u Zagreb u moj stan gdje ži­vi­mo mo­ja su­pru­ga i ja. S ve­se­ljem je pri­hva­tio moj po­ziv. Gosp. Đu­ka sr­dač­no se po­na­šao pre­ma me­ni i mo­joj su­pru­zi. Po­nav­ljam u raz­go­vo­ru je bio vr­lo obaz­riv i opre­zan što me se doj­mi­lo.

Da skra­tim ovu pri­ču, imao sam dos­ta ve­li­kih pro­ble­ma sa zdrav­ljem, kao i mo­ja su­pru­ga ko­ja je is­to dok­tor u mi­ro­vi­ni. Ne mo­gu iz­os­ta­vi­ti a da ne spo­me­nem ko­li­ko je gosp. Ba­jić po­mo­gao mo­joj su­pru­zi i me­ni oko raz­nih bo­les­ti. Ba­jić je pun zna­nja, a ši­ro­kog spek­tra stru­ke ko­ju obav­lja.

Po mo­jim upu­ta­ma, dva pu­ta tjed­no, kroz tri mje­se­ca, do­la­zio je kod me­ne na raz­go­vo­re i ve­li­ko struč­no tes­ti­ra­nje. Tes­ti­ra­nje ko­je sam oba­vio nad Ba­ji­ćem ima­lo je za re­zul­tat ocje­nu 10!

Idu­će go­di­ne, ne znam toč­no ni dan ni mje­sec, vo­di­ti ću ga za­jed­no sa mo­jom su­pru­gom ugled­nom ru­skom pro­fe­so­ru Vla­di­mi­ru Kha­vin­so­nu, vo­di­te­lju ins­ti­tu­ta za bi­ore­gu­la­ci­ju i ge­ren­to­lo­gi­ju u St. Pe­ter­sbur­gu.

Hva­la gosp. Ba­ji­ću za nje­go­vo ve­li­ko dje­lo ko­jim je pri­do­nio na­šoj Hr­vat­skoj u ne­ko­nven­ci­onal­noj me­di­ci­ni u li­je­če­nju Hr­va­ta i dru­gih pri­pad­nos­ti na­ro­da na­še Hr­vat­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.